چهارشنبه, 2 خرداد 1397
منوی اصلی سایت

  تعرفه عوارض ساختمانی سال1397شهرداری چهاردانگه

  فصل اول :

  مستندات قانونی و تعاریف

  مستندات قانوني وضع عوارض و ساير مستندات قانوني مرتبط با عوارض

  - آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1346

  ماده 30- هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاء خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود، درج و هر عنوان تعرفه عوارض بهاء خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري كه در نوع و ميزان آن ها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي شود.

  -قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران با اصلاحيه هاي بعدي مصوب 1375

  ماده 71- در وظايف شوراي اسلامي شهر:

  بند16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود.

  ماده 77- (اصلاحي 27/08/1386) شوراي اسلامي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيات وزيران اقدام نمايد.

  بند-  این تعرفه عوارض، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت كشور قابل وصول است . وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.

  - قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387

  ماده 50 بند 1- شوراهاي اسلامي شهر و بخش براي وضع هريك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آن ها در اين قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد ،‌ تصويب و اعلام عمومي نمايند.

  - قانون برنامه پنجم توسعه كشور:

  ماده 181- به منظور ارتقاء نظام برنامه ريزي كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و پايداري محيطي در كليه فعاليت هاي توسعه اي و سرمايه گذاري هاي ملي و استاني ،‌ايجاد هماهنگي بخشي ،‌منطقه اي و بخشي – منطقه اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصت ها ،‌توسعه متوازن مناطق ، ارتقاء توانمندي هاي مديريتي استان ها و انتقال اختيارات اجرايي به استان ها و تمركز امور حاكميتي در مركز ، ساز و كارها و شاخص هاي لازم به تصويب هيات وزيران مي رسد.

  تبصره ذيل ماده 181-هرگونه تخفيف ، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداري ها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تامين آن از بودجه عمومي سالانه كشور است. در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.

  - قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1391

  ماده 6- قانون جامع ايثارگران:مشمولان اين قانون براي احداث يك واحد مسكوني با زير بناي مفيد تا 120 متر مربع مسكوني و 20 مترمربع تجاري در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزينه هاي عوارض صدور پروانه هاي ساختماني ، عوارض شهرداري و نوسازي براي يك بار با معرفي بنياد معاف مي باشند. مفاد اين ماده در احداث مجتمع هاي مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران نخواهد شد.

  تعاريف:

  تعرفه عوارض: عبارتست از دستورالعملي كه به استناد ماده 30 آيين نامه مالي شهرداري ها توسط وزارت كشور تهيه و تنظيم گرديده است.

  P: منظور از (P) يا قيمت منطقه اي ، ارزش معاملاتي عرصه واعيان در فرمول هاي محاسبات عوارض ساختماني و بهاء خدمات و ... ، جهت اجرا در سال 1397 توسط كميسيون تقويم املاك تصويب شده مي باشد .

  K: ضريبي است كه در تعرفه هاي مختلف با توجه به مقتضيات هر شهر توسط شوراي اسلامي تعيين مي گردد.

  1-يك واحد مسكوني: عبارتست از ساختمانهايي كه براي سكونت افراد و يا خانواده ساخته مي شود و شامل : اتاق ، آشپزخانه و سرويس هاي لازم مي باشد.

  تعاريف و اصطلاحات بكار رفته در اين دستور العمل بر اساس مصوبه مورخ 10/03/89 شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري هاي شهر مي باشد.

  2- واحد تجاري: عبارتست از كليه ساختمانهايي كه براي تبصره ذيل بند 24 ماده 55قانون شهرداري به منظور استفاده كسب و پيشه و تجارت احداث گرديده و يا در آنها واحدهاي صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي يا واحد هاي تابع قانون تجارت فعاليت مي نمايند.

  3- واحد صنعتي: عبارتست از كليه ساختمانهايي كه به منظور استفاده صنعتي و يا ايجاد كارگاههاي صنعتي و داراي موافقت اصولي از مراجع ذيصلاح اخذ نمايند.

  4-واحد اداري: عبارتست از كليه ساختمانهايي كه براي استفاده واحدهاي اداري ، دستگاه هاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي مورد استفاده قرار مي گيرد مشمول بندهاي 1، 2، 3 نمي باشد.

  تبصره: مؤسسات دولتي وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي كه با اصول بازرگاني اداره مي شوند و مشمول پرداخت ماليات هستند، از نظر پرداخت عوارض پذيره ،‌تجاري محسوب مي شوند.

  توجه:

  موارد ذيل مي بايست در كليه بندهاي تعرفه عوارض سال 1397بايستي رعايت گردد:

  1. چنانچه ملكي داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترين قيمت منطقه اي بر ملك مشرف به معبر ملاك عمل خواهد بود. همچنين در صورتي كه ملكي در ميدان يا فلكه واقع شده باشد عوارض بر اساس بالاترين قيمت منطقه اي جبهه خياباني كه از ميدان يا فلكه منشعب مي گردد،‌ محاسبه خواهد شد.
  2. با توجه به دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/83 و همچنین دادنامه شماره 48 مورخ 3/2/85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرائم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف ، عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه خواهد شد.
  3. عوارض موضوع اين تعرفه در داخل محدوده و حريم شهر قابل وصول است.
  4. قوانين و مقررات مربوط به معافيت هاي مصوب (پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب17/02/87) و يا معافيت هايي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد با رعايت تبصره ذيل ماده 189قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد . در هر حال ،‌ تخلفات ساختماني مشمول استفاده از هيچ گونه تخفيف و معافيتي نخواهد بود.

  فصل دوم :

  تعرفه عوارض ساخت و ساز

  «« تعرفه شماره (1-2) - عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) از نوع مسكوني به‌صورت تك واحدی »»

  رديف

  ملاک عمل

  مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  1.  

  تا زير‌بناي 60 ‌متر‌مربع

  P 5/2

   

  بند (1)‌: منظور از واحد مسكوني تك واحدي‌، اعياني است كه در سطح و يا هر طبقه‌، بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نمي‌گردد و در اين‌گونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير‌بنا (احداث اعياني مسكوني) از نوع مجتمع‌هاي مسكوني ملاك عمل خواهد بود.

  بند (2)‌: در صورت درخواست متقاضیان ‌براي احداث استخر‌، سونا‌، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازاء هر ‌متر‌مربع  P 50% قابل وصول مي‌باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود (بطور مضاعف) در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.

  بند (3)‌: مساحت پاركينگ‌، راه‌پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض زیربنا مي‌گردد.

  بند (4): به منظور تشویق در نوسازی و بهسازی ساختمانهای قدیمی که براساس ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند، شهرداری مکلف است 100% عوارض تراکم پایه را مشمول تخفيف قرار دهد.

  بند (5): در صورت تخریب و نوسازی بناهای مسکونی خارج از بافت فرسوده در حد متراژ و تعداد واحدهای مندرج در پروانه های قبلی و یا آخرین گواهی پایانکار یا عدم خلاف 25% عوارض زیربنای روز، ملاک محاسبه قرار می گیرد. عوارض الباقی بناهای درخواستی مشمول این بند نبوده و بطور معمول محاسبه و مطالبه خواهد شد .

   

  1.  

  تا زير‌بناي 100 ‌متر‌مربع

  P

  1.  

  تا زير‌بناي 150 ‌متر‌مربع

  P 5/3

  1.  

  تا زير‌بناي 200 ‌متر‌مربع

  P 4

  1.  

  تا زير‌بناي 300 ‌متر‌مربع

  P 5/4

  1.  

  تا زير‌بناي 400 ‌متر‌مربع

  P 5

  1.  

  تا زير‌بناي 500 ‌متر‌مربع

  P 5/5

  1.  

  تا زير‌بناي 600 ‌متر‌مربع

  P 6

  1.  

  از زير‌بناي 600 ‌متر‌مربع به بالا

  P 5/6

   

  « تعرفه شماره (2-2) : عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) صدور پروانه ساختمانی مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی»

  رديف

  ملاک عمل

  ماخذ و نحوه محاسبه

  توضيحات

  1

  تا زير‌بناي 200 ‌متر‌مربع

  5/1 ×P   (ميانگين سطح واحدها)

            100

  بند (1)‌: منظور از مجتمع‌‌ها و آپارتمان‌‌هاي مسکونی، اعیانی است که در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.

  بند (2)‌: مساحت پاركينگ‌، راه پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح جامع  شامل محاسبه عوارض مي‌گردد.

  بند (3)‌: در صورت درخواست متقاضیان ‌براي احداث استخر‌، سـونا‌، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازاء هر ‌متر‌مربع P50% قابل وصول مي‌باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود (بطور مضاعف) در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.

  بند (4): به منظور تشویق در نوسازی و بهسازی ساختمانهای قدیمی که براساس ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند، شهرداری مکلف است 100% عوارض تراکم پایه را مشمول تخفيف قرار دهد.

  بند (5): در صورت تخریب و نوسازی بناهای مسکونی خارج از بافت فرسوده در حد متراژ و تعداد واحدهای مندرج در پروانه های قبلی و یا آخرین گواهی پایانکار یا عدم خلاف 25% عوارض زیربنای روز، ملاک محاسبه قرار می گیرد. عوارض الباقی بناهای درخواستی مشمول این بند نبوده و بطور معمول محاسبه و مطالبه خواهد شد.

  2

  تا زير‌بناي 400 ‌متر‌مربع

  5/2 × P   (ميانگين سطح واحدها)

            100

  3

  تا زير‌بناي 600 ‌متر‌مربع

  P   (ميانگين سطح واحدها)

            100

  4

  از 600 ‌ تا 1500 ‌متر‌مربع

  5/3 ×P   (ميانگين سطح واحدها)

            100

  5

  از 1500 تا 3000 ‌متر‌مربع

  4 ×P   (ميانگين سطح واحدها)

            100

  6

  بيش از 3000 ‌متر‌مربع

  5/4 ×P   (ميانگين سطح واحدها)

            100

   

  « تعرفه شماره (3-2) : عوارض زيربنا احداث اعياني يك ‌متر‌مربع اعيان تجاري تک واحدی»

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  1

  عوارض پذيره در زير زمين

   

  بند(1)‌: عوارض زيربنا طبقات پايين تر از زيرزمين (1-)‌، به ازاء هر طبقه پایین تر 10% کمتر از عوارض زيربنا زیرزمین (1-) برای هر ‌متر‌مربع محاسبه خواهد شد.

  بند (2)‌: در خصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری‌، عوارض متعلقه به ازاء هر ‌متر‌مربع برای انباری متصل به واحد تجاری معادل 50% عوارض یک ‌متر‌مربع پذیره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازاء هر ‌متر‌مربع معادل 75% عوارض یک ‌متر‌مربع زيربنا تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول مي‌باشد.

  بند (3)‌: در صورت تخریب و نوسازی بنا‌هاي غیرمسکونی در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعيت مندرج در پروانه قبلي (چه قبل و چه بعد از تصويب طرح جامع و هادي ) و يا آخرين گواهي پايانكار 25% عوارض زيربنا روز ملاک محاسبه قرار مي‌گیرد.

  بند (4)‌: ساختمان هائي كه داراي تخلف ساختمانی با زیربنای تجاری بوده و تا قبل از تأسيس شهرداري چهاردانگه در كميسيون هاي ماد صد منتهي به صدور راي جریمه شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد، براي صدور پايانكار ساختماني مشمول پرداخت 25% عوارض زيربنا روز خواهند بود .

  بند (5): به منظور تشویق در نوسازی و بهسازی ساختمانهای قدیمی که براساس ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند، شهرداری مکلف است 100% عوارض بنا در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعیت مندرج در پروانه قبلی و یا آخرین گواهی پایانکار را مشمول تخفیف قرارداده و الباقی متراژ درخواستی مشمول 50% عوارض روز خواهد بود.

  بند (6): فضای آسانسور، راه پله ، نورگیرها و مشاعات مسقف مشمول 10% عوارض همان طبقه  محاسبه و مطالبه می گردد.

  2

  عوارض پذيره در همكف

  3

  عوارض پذيره در طبقه اول

  4

  عوارض پذيره در طبقه دوم

  5

  عوارض پذيره درطبقه سوم و بالاتر

  6

  پارکینگ

  P

  7

  عوارض پذيره در نيم طبقه

   (بالكن داخل مغازه)

  50% عوارض همان طبقه

  L= طول دهنه به متر                                  h = طول ارتفاع به متر

  Lo= طول دهنه مجاز به ‌متر‌                     ho= طول ارتفاع مجاز به متر

   

  «  تعرفه شماره (4-2) : عوارض زيربنا احداث اعياني يك ‌متر‌مربع از چند واحد تجاري »

  رديف

  طبقات

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  1

  در زيرزمين

  بند (1)‌: درمحاسبه عوارض زيربنا مجمتع‌‌هاي تجاري مانند پاساژ، تيمچه‌، سراي و امثالهم‌، عمق جبهه اول            (50 متر) برابر ضرایب مصوب و مازاد برآن معادل 80% قيمت منطقه‌اي جبهه اول ملاك عمل مي‌باشد.

  بند (2)‌: در مجتمع ها و پاساژها ، فضای باز مشاعی غیر مسقف و بدون اعیانی که در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مي‌نماید مشمول عوارض زيربنا نخواهد بود.

  بند (3)‌: در صورت تخریب و نوسازی بنا‌هاي غیرمسکونی در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعيت مندرج در پروانه قبلي (چه قبل و چه بعد از تصويب طرح جامع و هادي) و يا آخرين گواهي پايانكار 25% عوارض زيربنا روز ملاک محاسبه قرار مي‌گیرد.

  بند (4)‌: ساختمان هائي كه داراي تخلف ساختمانی با زیربنای تجاری بوده و تا قبل از تأسيس شهرداري چهاردانگه در كميسيون هاي ماد صد منتهي به صدور رأي جریمه شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد، براي صدور پايانكار ساختماني مشمول پرداخت 25% عوارض زيربنا روز خواهند بود .

  بند (5) در محاسبه عوارض زيربنا واحدهاي تجاري كه به صورت مجتمع و يا پاساژ احداث می گردند، فضاي آسانسور و راه پله و نورگيرها و مشاعات مسقف مشمول 10% عوارض مي‌گردد.

  بند (6)‌: در مجتمع‌‌های تجاری که در یک طبقه به صورت یکپارچه ایجاد مي‌شوند عمق جبهه ملاک عمل نبوده و عوارض کل بنا بر اساس ضریب تعیین شده محاسبه مي‌گردد.

  بند (7): حداقل تعداد واحدها برابر با 2 و حداكثر آن 50  مي باشد.

  بند (8): به منظور تشویق در نوسازی و بهسازی ساختمانهای قدیمی که براساس ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند، شهرداری مکلف است 100% عوارض بنا در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعیت مندرج در پروانه قبلی و یا آخرین گواهی پایانکار را مشمول تخفیف قرارداده و الباقی متراژ درخواستی مشمول 50% عوارض روز خواهد بود.

  2

  در همكف

  3

  در طبقه اول

  4

  در طبقه دوم

  90%

  5

  در طبقه سوم

  و بالاتر

  6

  پارکینگ

  P(n+10) 10 %

  7

  نيم طبقه

   (بالكن داخل مغازه)

  50% عوارض همان طبقه

  H = طول ارتفاع به متر                               L= طول دهنه به متر

  ho= طول ارتفاع مجاز به متر                  Lo= طول دهنه مجاز به ‌متر‌

  n = تعداد واحد تجاری

   

  « تعرفه شماره (5-2): عوارض زیربنا احداث اعیانی یک متر مربع اعیان اداری»

  رديف

  طبقات

  تک واحدی

  چند واحدی

  توضيحات

  1

  زير زمين

  P 9

  بند (1)‌: عوارض زيربنا طبقات پايين تر از زيرزمين (1-) ‌، به ازاء هر طبقه 10% کمتر از عوارض زيربنا زیرزمین (1-) برای هر ‌متر‌مربع محاسبه خواهد شد.

  بند (2)‌: در خصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد اداری‌، عوارض متعلقه به ازاء  هر ‌متر‌مربع برای انباری متصل به واحد مربوطه معادل 50% عوارض یک ‌متر‌مربع زيربنا محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد اداری به ازاء هر ‌متر‌مربع معادل 75% عوارض یک ‌متر‌مربع زيربنا همان طبقه قابل احتساب و وصول مي‌باشد.

  بند (3)‌: در صورت تخریب و نوسازی بنا‌هاي غیرمسکونی در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعيت مندرج در پروانه قبلي (چه قبل و چه بعد از تصويب طرح جامع و هادي ) و يا آخرين گواهي پايانكار 25% عوارض زيربنا روز ملاک محاسبه قرار مي‌گیرد.

  بند (4)‌: ساختمان هائي كه داراي تخلف تجاری بوده و تا قبل از تأسيس شهرداري چهاردانگه در كميسيون هاي ماد صد منتهي به صدور رأي جریمه شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد، براي صدور پايانكار ساختماني مشمول پرداخت 25% عوارض زيربنا روز خواهند بود .

  بند (5): در محاسبه عوارض زيربنا واحدهاي اداری كه به صورت مجتمع و يا پاساژ احداث می گردند،  فضاي آسانسور و راه پله و نورگيرها و مشاعات مسقف مشمول 10% عوارض مي‌گردد.

  بند (6): حداقل تعداد واحدها برابر با 2 و حداكثر آن 50  مي باشد.

  بند (7): کاربری سرایداری و نگهبانی مطابق تعرفه عوارض اداری همان طبقه مورد محاسبه قرار میگیرد.

  بند (8): به منظور تشویق در نوسازی و بهسازی ساختمانهای قدیمی که براساس ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند، شهرداری مکلف است 100% عوارض بنا در حد متراژ  و تعداد دهنه و وضعیت مندرج در پروانه قبلی و یا آخرین گواهی پایانکار را مشمول تخفیف قرارداده و الباقی متراژ درخواستی مشمول 50% عوارض روز خواهد بود.

   

  2

  همكف

  P 11

  3

  طبقه اول

  P 8

  4

  طبقه دوم

  P 6

  5

  طبقه سوم و بالاتر

  P 5

  6

  پارکینگ

  P 2

  P(n+10) 10 %

  7

  نيم طبقه

  (بالكن داخل واحد)

  40% عوارض همان طبقه

  h = طول ارتفاع به متر                      L= طول دهنه به متر

  ho= طول ارتفاع مجاز به متر            Lo= طول دهنه مجاز به ‌متر‌

  n = تعداد واحد اداری                     

   

  « تعرفه شماره (6-2) : عوارض زيربناي احداث اعياني صدور پروانه و يا صدور مجوز ‌براي هتل‌‌ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه‌‌ها »

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه

  محاسبه عوارض

  توضيحات

  1

  عوارض پذیره صدور پروانه و یا صدور مجوز ‌براي هتل‌‌ها واماکن گردشگری و مسافرخانه‌‌ها

  به ازاء هر ‌متر‌مربع

  مطابق جدول عوارض زیربنای صنعتی

  محاسبه می گردد.

  بند (1)‌: به استناد ماده 12 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 07/07/1370 عوارض پذیره صدور پروانه ‌براي هتل‌‌ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه‌‌ها برابر بخش صنایع خواهد بود.

  بند (2)‌: به استناد بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/08/1384‌، عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم با اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداري توسط سرمايه‌گذاران به شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد (با تقاضاي سازمان گردشگري)

  بند (3)‌: با توجه به لزوم حمايت از صنعت گردشگري‌، عوارض فضا‌هاي تجاري داخل ساختمان اصلي هتل برابر اين تعرفه خواهد بود.

  2

  پذیره فضا‌های تجاری خارج از ساختمان اصلي هتل

  مطابق جدول عوارض زیربنای تجاری

  محاسبه می گردد.

   

  « تعرفه شماره (7-2) : عوارض زيربنا احداث اعياني تأسيسات شهری»

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض هر مترمربع

  توضيحات

  1

   

  احداث تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب‌، پست ترانسفورماتور‌، پست گاز‌، پست مخابرات‌، تصفيه خانه‌‌هاي آب و فاضلاب‌، دكل‌‌هاي برق و مخابرات (BTS) و كليه دكل‌‌هاي ارتباطي ، كيوسك تلفن و غیره         به ازاء هر ‌متر‌مربع

   P 50

   

  تبصره 1 : در هنگام تعمیرات یا جابجایی تیرهای برق قدیمی و یا تیرهایی که در سوانح دچار آسیب می شوند معادل 5% عوارض این تعرفه اخذ می گردد.

  تبصره 2 : چنانچه ملکی بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به عقد قرارداد با شرکتهای خدماتی و احداث سازه های یادشده در ملک خود نماید. این اقدام به منزله تغییر کاربری املاک تلقی و ضمن ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد ، مشمول عوارض تغییر کاربری و همچنین عوارض بهره برداری در کاربری غیرمرتبط خواهد بود.

  تبصره 3 : املاکی که اقدام به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و گواهی                سلامت محیط زیست و شهرداری نمایند، می بایست 10% مبلغ قرارداد رسمی فیمابین مالک با شرکتهای خدماتی بعنوان عوارض مدت ایام مندرج در قرارداد را به شهرداری پرداخت نماید و در صورت آنکه بدون اخذ مجوزهای لازم منجمله کسب اجازه از شهرداری باشد   20% مبلغ قرارداد محاسبه و مطالبه گردد.

   

   

  « تعرفه شماره (8-2) : عوارض زيربنای احداث اعياني صدور پروانه ساختماني واحد‌هاي دينی، مذهبی، نظامی ،آموزشـي، ورزشـي، فرهنگي، هنري، بهداشتی و درمانی، فضای سبز ، پارکینگ و پایانه ( به استثناء ساختمان پزشکان)»

  رديف

  عنوان طبقات

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض هرمترمربع

  توضيحات

  1

  زيرزمين

   P 7/0

  بند (1)‌: آموزشگاه‌ها و مراكز آموزشي غيرانتفاعي ‌براي اخذ پروانه ساختماني بر اساس ماده 19 قانون اصلاحي تأسيس و اداره مدارس‌، مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب 1387/5/16 در برخورداري از تخفيفات‌، ترجيحات و كليه معافيت‌هاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.

  بند (2)‌: بر اساس ردیف (1) بند (ت) ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز معاف می باشند، همچنین بر اساس تبصره ذیل ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه کشور،  مساجد ، حسینیه ها ، مصلی ها ، اماکن صرفاٌ مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه های علمیه شامل مراکز آموزشی و پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی ( شبستان) معاف می باشند.

  بند (3) متراژ بناهای تجاری (شامل داروخانه- بوفه مواد غذائی و خوراکی- فروشگاه محصولات و...) یا فضاهای صنعتی، کارگاهی، اداری و...  موجود در این کاربریها با تعرفه مربوط به تجاری و اداری و... مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

  بند (4) : مشاعات ، راه پله ها ، آسانسور ، انباری و پارکینگ در این نوع کاربری ها معادل 10%  عوارض همان طبقه محاسبه خواهد شد .

  2

  همكف

   P

  3

  طبقه اول

   P 7/0

  4

  طبقه دوم

   P 5/0

  5

  طبقه سوم به بالا

   P 4/0

   

  « تعرفه شماره (9-2) :  عوارض صدور پروانه ساختمانی واحد‌های مطب پزشکان‌، روان‌پزشکان‌، دندانپزشکی‌، بينايی‌سنجی‌، راديولوژيست‌ها‌، ماماها، سونوگرافی‌ و حرف وابسته »

  رديف

  عنوان طبقات

  ماخذ و نحوه محاسبه  عوارض  هر متر مربع

  توضيحات

  1

  زیرزمین

  P 9

  بند 1 : مشاعات ، راه پله ها و آسانسور و خرپشته معادل 10% عوارض همان طبقه محاسبه خواهد شد.

  2

  همکف

  P 11

  3

  طبقه اول و بالاتر

  P 8

  4

  پارکینگ

  P 3

  5

  انباری

  1. درصد تعرفه مصوب
   

  سایر ضوابط عوارض  ساختمانی:

  • ماده 1 : برای فضاهای باز مورد استفاده در کاربریهای مختلف که در راستای انجام فعالیت مربوطه مثل : باراندازهای دفاتر فروش آهن – انبارهای علوفه – گاراژها- کارواش- پمپ بنزین و ... از تعرفه و ضوابط احداث انبار (مرتبط با همان کاربری) استفاده شود.
  • ماده 2 : برای فضاهای گلخانه های مسقف کشاورزی با مصالح سبک مانند : لوله های پولیکا- چوب و پوشش پلاستیک و شیشه از یک سوم تعرفه صنعتی عمل شود.
  • ماده 3 : برای بناهای گلخانه ای با مصالح سنگین و همچنین دامداری ها و مرغداریها و آبزیان از یک دوم تعرفه صنعتی استفاده شود.
  • ماده 4 : به هنگام مراجعه مالكين محترم جهت مرمت و بازسازي عوارض مربوطه با كاربري مسكوني10% ، كاربري اداري و صنعتي و خدماتي 20%، تجـاري 30% ،  و ساير كاربريها تا 15% ، عوارض صدور پروانه ساخت قابل وصـول خواهد بود.
  • ماده 5 : در مورد ساختمانهاي قديمي مسکونی (قبل از سال 66) كه بدون پروانه ساخت احداث و در کمیسیون ماده صد مطرح نمی گردند، به ازاء     هر مترمربع زیربنا مبلغ 50.000 ریال جهت صدور پايانكار وضع موجود وصول خواهد شد.
  • ماده 6 : برای سایر بناها با کاربریهای غیرمسکونی احداثی قبل از سال 1349 که در کمیسیون ماده صد مطرح نمی گردند به ازاء هر مترمربع،         75% عوارض با قیمت روز محاسبه و مطالبه خواهد شد.

  « تعرفه شماره (10-2) : عوارض صدور مجوز احصار »

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  عوارض صدور مجوز احصار به ازاء متر طول

  P.H.L+K

  * بند (1)‌: درتبديل مصالح یا نوسازی حصار معادل 25%  تعرفه روز اخذ گردد، مشروط بر اينكه حصار موجود مجاز يا بر اساس ضوابط شهرسازي فرسوده باشد.

  * بند (2): مرمت ديوار ساختمانهاي مخروبه و يا زمينهائي كه داراي بنا باشد و همچنين مرمت ديوارهاي قديمي مشروط بر اينكه ديواركشي حقي از لحاظ تفكيك، تملك، تغييركاربري و ساير ضوابط شهرداري براي مالك يا متصرف ايجاد نكند در صورت تأييد از حوزه معاونت شهرسازي و معماري، بر هر متر طول ديوار 15% فرمول محاسبه و وصول خواهدشد .

  * بند(3): بابت نرده كشي 70%، فنس 50% و تور ، سيم خاردار، تور پلاستيكي و مرغي 30 % فرمول مورد  محاسبه قرار مي گردد.

  * بند 4 : در مجوزهاي صادره بناهاي غیر مسکونی نياز به دريافت عوارض قانوني ديوار كشي بر اساس مساحت اعلام شده از سوي حوزه معاونت شهرسازي به هنگام صدور مجوز ساخت مي باشد .

  * بند 5: C برابر است با محيط عرصه ملك

   H : متراژ ارتفاع دیوار یا فنس و ...

  L  : طول دیوار یا فنس یا ... می باشد.

   P : ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 ق.م.م.

  ضريب ارزش افزوده k در كاربريها

  حريم شهر

   

  كليه اراضي واقع در حريم شهر با هر نوع پهنه به استثناء اراضي و املاكي كه از طريق كارگروه شوراي برنامه ريزي استان تغيير كاربري شده اند .

  K=140.p.C

  اراضي و املاكي كه از طريق كارگروه شوراي برنامه ريزي استان تغيير كاربري شده اند و پروانه احداث بنا اخذ مي نمايند.

  K=100.000

  محدوده شهر

  اراضي كشاورزي ، زراعي و باغات به استثناء آن دسته از باغات كه به هنگام اخذ مجوز از طريق كميــسيون ماده 7

   باغ شناسايي شده و شناسنامه باغ دريافت كرده اند.

  K=140.p.C

  ساير و باغاتي كه از طريق كميسيون ماده 7 باغ شناسايي شده و شناسنامه باغ صادر شده است .

  K=100.000

       

  «  تعرفه شماره (11-2) : عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری پارکینگ براي واحد‌هاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره »

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  1

  عوارض تأمین پاركينگ براي هر واحد‌ مسكوني

  P.S 24

  بند (1)‌: بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌‌ها ضروری مي‌باشد.

  بند (2)‌: در موارد استثنایي از جمله موارد ذیل شهرداری مي‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌‌های ماده 5 یا کمیته‌‌های فنی طرح‌های ‌هادی) بدون تأمین پارکینگ‌، پروانه ساختمانی صادر نماید:

  1. ساختمان در برِخیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
  2. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
  3. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
  4. ساختمان در برِ کوچه‌‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه‌، امکان عبور اتومبیل نباشد.
  5. ساختمان در برِ معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد‌، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
  6. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که ازنظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

  بند (3)‌: شیب مقرر در رديف 5 از بند 2 بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین مي‌گردد.

  بند (4)‌: شهرداری درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌اي واريز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه می نماید.

  بند (5)‌: براساس رأي شماره 1481-1477 مورخه 12/12/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري تكليف عدم رعايت پاركينگ و يا كسري آن را معين و متخلف را براساس رأي كميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محكوم نموده ، وصول عوارض در مورد حذف پاركينگ ، خلاف هدف و حكم مقنن مي باشـد.

  بند (6): حداقل فضای مورد نیاز یک واحد پارکینگ 25 مترمربع می باشد.(5/2×5 بانضمام یک برابر آن جهت مانور و مسیر حرکت)

  بند(7): ساختمانهاي ويلایي كه در زمان حاكميت شهرداري تهران بنا گرديده و فاقد پاركينگ مورد نياز مي باشد مشمول عوارض حذف پاركينگ نمي گردند .

  2

  عوارض تأمین پاركينگ براي هر واحد‌ تجاري

  P.S 40

  3

  عوارض تأمین پاركينگ براي هر واحد‌ اداري یا کارگاهی یاصنعتی

  P.S 32

  4

  عوارض تأمین پاركينگ براي سایر کاربری‌‌ها

  P.S 8

   

  « تعرفه شماره (12-2) : عوارض ارزش افزوده بر تفكيك  ساختمانها »

  رديف

  عنوان کاربری

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض اعیان

  توضيحات

  1

  مسكوني به ازاء هر ‌متر‌مربع

  D 10%

  بند1) ‌: این عوارض در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع اعیانی به شهرداری مراجعه نماید قابل وصول مي‌باشـد.

  بند2) : ضریبD   برای محاسبه عوارض اعیانی، ارزش معاملاتی می باشـد.

  بند3) : شهرداری مکلف است عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیان را زمان صدور پروانه ساختمان از مالک یا ذینفع قانونی آن وصول نماید.

  تبصره : کارخانجات تا قبل از هرگونه افراز و واگذاری قسمت یا بخشهائی از ملک بنام مالک یا غیر، از شمول این عوارض مستثنی می باشند.

  بند4): در محاسبه عوارض تفکیک اعیانی متراژ مشاعات مشمول محاسبه عوارض نمی باشد.

  بند5): عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک، به موجب مفاد دادنامه شماره 145 مورخه 12/08/1395 کلاسه پرونده هـ ع/862/91 در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و وفق رأی این دادنامه عوارض موضوعه مغایرتی با قانون ندارد.

  بند6): بر اساس ضوابط و مقررات مصوبه از سوی کمیسیون تقویم املاک، ارزش معاملاتی هر متر مربع پارکینگ و انباری معادل 50% قیمت هر متر مربع از کاربری مربوطه تعیین می گردد.

  بند7): شهرداری مکلف است عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیان برای بناهائی که پیش از سال 1397 احداث و مشمول پرداخت این عوارض می باشند را تا قبل از صدور پایانکار ساختمان محاسبه و مطالبه نماید.

  2

  صنفی و تجاري به ازاء هر مترمربع

  D 70%

  3

  صنعتي و کارگاهی به ازاء هرمترمربع

  D 50%

  4

  سرایداری، اداري و خدماتی به ازاء هرمترمربع

  D 40%

  5

  باغ - ویلا به ازاء هرمترمربع

  D 20%

  6

  پارکینگ، پایانه و انبار به ازاء هرمترمربع

  D 15%

  7

  آموزشی-بهداشتی- درمانی تفریحی،تفرجی و

   فضای سبز به ازاء هرمترمربع

  D 5%

  8

  مذهبی و فرهنگی و ورزشی به ازاء هرمترمربع

  --

  9

  تأسیسات و تجهیزات شهری به ازاء هرمترمربع

  D 70%

  10

  سایر کاربریها به ازاء هرمترمربع

  D 10%

   

  «  تعرفه شماره (13-2) : عوارض ارزش افزوده بر تفكيك اراضي »

  رديف

  عنوان کاربری

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عرصه

  توضيحات

  1

  مسكوني به ازاء هر ‌متر‌مربع

  P 10

  بند (1)‌: کلیه املاکی که به‌استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع قضایی و کلیه کسانی که بدون استعلام از شهرداری سند مالکیت دریافت و عوارض تفکیک وحقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت این عوارض مي‌باشند.

  بند(2)‌: این عوارض در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید قابل وصول مي‌باشـد.

  بند (3)‌: اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 زمین‌‌های بالای 500 ‌متر‌مربع را تفکیک نموده‌اند، مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود.

  بند (4): تقسيم يك ملك به دو يا چند قطعه بر اثر عبور خيابان ، عبور لوله هاي آبرساني ، گاز رساني و دكل هاي برق ، تفكيك تلقي نمي شود و مشمول عوارض موضوع اين ماده نمي گردد.

  بند(5): ضریبP  برای محاسبه عوارض عرصه، ارزش منطقه ای می باشـد.

  بند(6): عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک، به موجب مفاد دادنامه شماره 145 مورخه 12/08/1395 کلاسه پرونده هـ ع/862/91 در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و وفق رأی این دادنامه عوارضه موضوعه مغایرتی با قانون ندارد.

  بند(7): برای اراضی باقیمانده از پلاک 36 اصلی شهر چهاردانگه در صورت اینکه مشمول تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری نباشد، صرفاً برای کاربری مسکونی و اعیان مسکونی وضع موجود به ازاء هر مترمربع عرصه P 1 محاسبه و مطالبه خواهد شد.

  2

  صنفی و تجاري به ازاء هر مترمربع

  P 30

  3

  صنعتي و کارگاهی به ازاء هرمترمربع

  P 15

  4

  اداري و خدماتی به ازاء هرمترمربع

  P 22

  5

  باغ - ویلا به ازاء هرمترمربع

  P 12

  6

  پارکینگ، پایانه و انبار به ازاء هرمترمربع

  P 8

  7

  آموزشی-بهداشتی- درمانی، تفریحی،تفرجی و فضای سبز به ازاء هرمترمربع

  P

  8

  مذهبی و فرهنگی و ورزشی به ازاء هرمترمربع

  P 20%

  9

  تأسیسات و تجهیزات شهری به ازاء هرمترمربع

  P 30

  10

  سایر کاربریها به ازاء هرمترمربع

  P 5

   

  « تعرفه شماره (14-2) :  بهاي خدمات صدور استعلام (عرصه و اعيان) اعم از مسکونی‌، تجاری‌، اداری و ساير کاربری‌‌ها»

  ردیف

  عنوان کاربری

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض برای هر متر مربع(عرصه و اعیان)

  توضيحات

  1

  مسکونی

  P 2%

  D 2%

  بند(1) ‌: این عوارض به هنگام صدور هرگونه گواهی انتقال ملک اخذ مي‌گردد.

  بند(2) : در فرمول مذكورP قيمت منطقه بندي زمين و D ارزش معاملاتی املاک بوده و براي عرصه و اعيان هر متر مربع بطور جداگانه محاسبه مي شود.

   

   

  2

  تجاری و صنفی

  P 6%

  D 6%

  3

  اداری ( دفترکار، نگهبانی، سرایداری و ...)

  P 4%

  D 4%

  4

  صنعتی-کارگاهی-خدماتی

  P 3%

  D 3%

  5

  سایر کاربریها

  P 1%

  D 1%

   

  « تعرفه شماره (15-2):  بهاي خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق كاربرد مورد استفاده اعیان»

   

   

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

   

   

  1

   ورزشي ، تفريحي وفضاي سبز به مسكوني

  A

  بند1)‌: هر گونه ابقاء کاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده 5 مصوبه ابقاء یا تثبیت صادر می‌گردد، مشمول پرداخت این عوارض نمي‌گردد.

  بند2)‌: هرگونه تغییر مورد استفاده ( از کاربرد پایین به کاربرد مرغوبتر) غیر از موارد مندرج در جدول مربوطه مشمول پرداخت عوارض به مأخذ A  برای هر مترمربع می باشد.                             ( t+1) (p+D2 )  = A

                  (ارزش معاملاتی کاربرد جدید)  D =

  بند3) : بر اساس ضوابط و مقررات مصوبه از سوی کمیسیون تقویم املاک، ارزش معاملاتی هر متر مربع پارکینگ و انباری معادل 50% قیمت هر متر مربع از کاربرد مربوطه تعیین می گردد.

  بند4) : چنانچه اعیانی موجود در طرفین معابر ذیل، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی قابلیت تطبیق کاربرد وضع موجود به کاربرد تجاری  را داشته باشد، عوارض آن بدین طریق محاسبه و مطالبه می گردد:

  طرفین خیابان شهید رحیمی و ناصریه 5 برابر مأخذ این تعرفه .

  طرفین بزرگراه آیت اله سعیدی 4 برابر مأخذ این تعرفه.

  طرفین خیابانهای شهید کشاورز ، شهید میر فلاح، شهید باهنر، شهید بهشتی، شهید هیدخ و شهید جان زمینی 3 برابر مأخذ این تعرفه.

   

   

  2

  بهداشتی درمانی،  انتظامي ، آموزشي و كشاورزي به مسكوني

  A

   

   

  3

  مسكوني به تجاري

  A4

   

   

  4

  مسکونی به اداری

  A 2

   

   

  5

  مسکونی به صنعتی/کارگاهی/خدماتی

  A5/1

   

   

  6

  اداری به تجاری

  A2

   

   

  7

  صنعتی/کارگاهی/خدماتی به تجاری

  A5/1

   

   

  8

  صنعتی/کارگاهی/خدماتی به اداری

  A

   

   

  9

  فضای سبز، بهداشتی درمانی، آموزشی و کشاورزی به صنعتی/کارگاهی/خدماتی

  A5/1

   

   

  10

  فضای سبز، بهداشتی درمانی، آموزشی و کشاورزی به تجاری

  A 5

   

   

  11

  فضای سبز، بهداشتی درمانی، آموزشی و کشاورزی به اداری

  A 5/2

   

   

   

   

  « تعرفه شماره (16-2) : عوارض مازاد بر تراكم پايه »

   

  الف) عوارض مازاد بر تراكم برای بناهای غیر مجاز احداث شده :

   

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

   

  ( t + 1) (P+D2) =A

  شرح

  ضريبT

  طرفين بزرگراه آيت اله سعيدي

  5/2

  خيابان هاي با گذر 1/35 مترمربع به بالا

  4/1

  خيابان هاي گذر 1/24-35 مترمربع

  8/0

  خيابان هاي گذر 1/18-24 مترمربع

  6/0

  خيابان هاي با گذر 1/12- 18 مترمربع

  4/0

  خيابان هاي با گذر 1/6-12 مترمربع

  2/0

  خيابانهاي با گذر زير 6 متري

  1/0

   

    A: عوارض يك متر مازاد بر تراكم در كاربري ها  

   D  :  ارزش معاملاتي ساختمان موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم

   P   : ارزش منطقه اي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم

  T    :  ضريب محاسباتی بر اساس معابر سطح شهر

                   
   

  تعيين عوارض مازاد بر تراكم اداري ، تجاري و صـنعتي

  رديف

  شـــرح

  تجاري

  اداري

  توضیحات

  1

  همكف

  A4

  2A

  تبصره : در محاسبه عوارض هر مترمربع مازاد بر تراکم تمامی کاربرد ها بجز کاربرد مسکونی فضای مشاعات (آسانسور، راه پله ، نورگیر، خرپشته و ...) مشمول 10% عوارض و انباری و نیم طبقه مشمول 50% عوارض مربوطه می باشد./

  2

  طبقه اول

  A8/2

  1/5A

  3

  مابقي طبقات و نيم طبقه

  2/2A

  1/2A

  4

  زير زمين

  1/8A

  0/8 A

  5

  انبار

  2A

  A

   

  ساير كاربريـها

  رديف

  نوع كاربـري

  طبقه

  فرمول محاسبه

  توضیحات

  1

  صنعتي و كارگاهي و خدماتي

  همكف

  A5/2

  تبصره : در محاسبه عوارض مازاد بر تراکم تمامی      کاربرد ها بجز کاربرد مسکونی فضای مشاعات    (آسانسور، راه پله ، نورگیر، خرپشته و...) مشمول 10% عوارض و انباری و نیم طبقه مشمول 50% عوارض مربوطه می باشد./

   

  ساير طبقات

  A7/1

  2

  بهداشتي و درماني

  همكف

  A7/1

  ساير طبقات

  A 5/0

  3

  مذهبي و فرهنگي

  همكف

  A05/0

  ساير طبقات

  A01/0

  4

  ورزشي و تفريحي

  همكف

  A 5/0

  ساير طبقات

  A 1/0

  5

   

  تأسيسات و تجهيزات شهري

  همكف

  A 1/1

  ساير طبقات

  A 6/0

  ب) عوارض مازاد بر تراكم مجاز پيش‌بيني شده در طرح هاي مصوب شهري و براي موارد مطروحه در كميسيون ماده 5                                                          ( به ازاء هر متر مربع/ ریال)

  منطقه

  خیابان / گذر

  تجاری

  مسکونی

  اداری

  کارگاهی / صنعتی

  انبار کشاورزی

  سایر

  چهاردانگه

  طرفین خیابان شهید هیدخ از ابتدا تا گلستان12

  30.000.000

  3.500.000

  9.000.000

  20.000.000

  9.000.000

  2.000.000

  طرفین خیابان شهید هیدخ بعد از گلستان12 تا 15

  20.000.000

  طرفین خیابان شهید هیدخ بعد از گلستان  15 تا آخر خیابان

  10.000.000

  طرفین خیابان شهید کریمی

  20.000.000

  طرفین خیابان شهید فارسیان

  25.000.000

  طرفین خیابان شهید باهنر

  25.000.000

  4.000.000

  10.000.000

  25.000.000

  10.000.000

  2.000.000

  شهرک قدس

  خیابان کشاورز

  30.000.000

  2.700.000

  5.000.000

  15.000.000

  5.000.000

  2.000.000

  خیابان میرفلاح

  25.000.000

  الباقی معابر

  15.000.000

  شهرک  شهید مطهری (طرفین خیابان شهید جان زمینی)

  27.000.000

  3.000.000

  6.000.000

  20.000.000

  6.000.000

  2.000.000

  خیابانهای با گذر 8 متری و بالاتر

  15.000.000

  3.000.000

  6.000.000

  10.000.000

  6.000.000

  1.000.000

  خیابانهای با گذر زیر 8 متر

  10.000.000

  2.500.000

  5.000.000

  7.500.000

  5.000.000

  1.000.000

  گلشهر

  طرفین خیابان شهید بهشتی

  25.000.000

  3.000.000

  9.000.000

  20.000.000

  9.000.000

  2.000.000

  طرفین خیابان شهید استبرقی

  20.000.000

  3.500.000

  9.000.000

  15.000.000

  9.000.000

  2.000.000

  خیابانهای با گذر 8 متری و بالاتر

  17.000.000

  2.700.000

  6.000.000

  15.000.000

  6.000.000

  1.000.000

  خیابانهای با گذر زیر 8 متر

  11.000.000

  2.200.000

  5.000.000

  10.000.000

  5.000.000

  1.000.000

   

  محله کاظم آباد و حسین آباد مفرح (پهنه مسکونی)

  10.000.000

  1.500.000

  4.000.000

  7.000.000

  4.000.000

  1.000.000

  آیت ا... سعیدی

  بر حریم شمال و جنوب

  50.000.000

  5.000.000

  23.000.000

  30.000.000

  23.000.000

  2.000.000

  بر محدوده شمال و جنوب

  60.000.000

  5.000.000

  23.000.000

  35.000.000

  23.000.000

  2.000.000

  شهرک صنعتی

  طرفین بلوار شهید رحیمی( جاده جعفر آباد جنگل ) و خیابان ناصریه

  100.000.000

  4.000.000

  20.000.000

  35.000.000

  20.000.000

  2.000.000

  تبصره 1: نیم طبقه معادل 50% ارزش کاربری مربوطه ، انباری: در زیرزمین 30% و در طبقات اول و بالاتر معادل 40% عوارض کاربری مربوطه اخذ می گردد./

  تبصره 2: خرید تراکم کاربری های ورزشی- مذهبی-آموزشی و فرهنگی بصورت رایگان می باشد./

  « تعرفه شماره (17-2) : عوارض تطويل پروانه ساختماني »

  عوارض تطویل پروانه ساختماني

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضیحات

  بر اساس تباصر مندرج در توضیحات

  بند1) ‌: طبق بند 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه‌‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌‌ها صادر مي‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. شورا‌های اسلامی شهر مي‌توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان (الف، ب، ج، د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید.

  بند2)‌: چنانچه مالكين براي تمديد پروانه ساختماني در داخل مهلت مقرر در پروانه درخواست اصلاح يا تغيير مفاد پروانه داشته باشند به طوري كه متراژ و نوع كاربري و تعداد واحد و ارتفاع و دهنه مجاز تغيير نيابد، شهرداری پس از اخذ عوارض نوسازي اقدام به تمديد پروانه ساختماني مي‌نمايد.

  بند3)‌: متقاضیانی كه پس از پايان مهلت مقرر در پروانه ساختماني ‌براي تمديد پروانه مراجعه مي‌نمايند، مکلف به پرداخت مابه التفاوت کلیه عوارضهای پرداختی در زمان صدور پروانه، نسبت به تعرفه روز مي‌باشند.چنانچه مدت انقضاء اعتبار پروانه کمتر از یکسال باشد عوارض متعلقه به میزان             یک دوازدهم به ازاء هر ماه محاسبه و مطالبه قرار می گیرد.(از جمله زيربنا-پذيره-مازاد تراكم-پاركينگ وغیره)

  تبصره: چنانچه در زمان تمدید پروانه، آیتمی در تعرفه روز حذف یا اضافه شده باشد، شهرداری مکلف است در محاسبات خود نسبت به حذف یا اضافه نمودن آن موارد اقدام نماید.

  بند4)‌: اعلام شروع و خاتمه عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر مي‌باشـد.

  بند5)‌: مالکینی كه قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (بار اول) از احداث بنا صرف نظر نمايند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداري مي‌بایست پس از کسر 5%کل عوارض صدور پروانه نسبت به استرداد الباقی مبالغ دریافتی و همچنین اوراق مالی درجریان وصول اقدام نمايد.

  تبصره: عوارض ارزش افزوده تفکیک عرصه در راستا اجرای ماده 101 قانون شهرداری و همچنین عوارض نوسازی باستناد ماده 2 قانون نوسازی وعمران شهری دریافت و جزء عوارض صدور پروانه محسوب نمی شوند.

  بند6): ساختمان هايي كه مالك قبل از اتمام مهلت پروانه ملك درخواست تمديد نموده و داراي تخلف ساختماني باشد و پرونده آنها به لحاظ طرح در كميسيون مذكور بلااقدام مانده است ، مدت زماني كه براي رسيدگي و اتخاذ تصميم كميسيون صرف مي گردد به مهلت پروانه اضافه مي شود.

                                      

  «  تعرفه شماره (18-2) : عوارض پيش‌آمدگي مشرف به حياط يا معابر عمومی »

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  عوارض پيش‌آمدگي مشرف به معابر به ازاء هر ‌متر‌مربع

  كليه ضوابط مقرر در بخشنامه 34/3/1/25798 مورخ 8/12/1372 وزير محترم كشور به شرح ذیل لازم الرعايه است‌:

  1- در صورتي‌كه پيش‌آمدگي در معبر عمومي، به‌صورت روبسته و زير‌بناي مفيد مورد استفاده واحد‌هاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي قرار گيرد، علاوه بر اين‌كه جزو زيربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد. از هر مترمربع پيش‌آمدگي 3 برابر این تعرفه مشروط بر اين‌كه از  قيمت روز زمين تجاوز ننمايد، از متقاضيان وصول خواهد گرديد.

  2- اگر پيش‌آمدگي به‌صورت روبسته و داراي ديوار‌هاي جانبي باشد ولي به‌صورت بناي غيرمفيد مورد استفاده قرار گيرد (صرفاً به‌صورت بالكن) علاوه بر اين‌كه جزو زيربناي ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد، از هر مترمربع پيش‌آمدگي 50% بند يك وصول خواهد شد.

  3- چنانچه پيش‌آمدگي به‌صورت روباز و فاقد ديوار‌هاي جانبي (تراس) باشد معـادل 50% وصـول خواهد شد.

  بند1): چنانچه پيش‌آمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفاً به‌صورت سايه‌بان(ابرو) مورد استفاده قرار گيرد. مشمول مقررات اين تعرفه نخواهد بود.   

  بند2)‌: چنانچه پيش‌آمدگي پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط كميسيون ماده صد، وصول عوارض پيش‌آمدگي (علاوه بر عوارض مازاد تراكم ، عوارض پذیره و یا زیربنا) بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد .

  1

  در واحد‌های تجاری

  P 12

  2

  در واحد‌های اداری و صنعتی

  P 10

  3

  در واحد‌های مسکونی

  P 5

  4

  در واحد‌هاي فرهنگي، هنري‌، ورزشي‌، آموزشي‌، بهداشتي درماني‌، پزشكي و غيره

  P

   

  «  تعرفه شماره (19-2) : عوارض اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط طرح‌های توسعه شهری ومفاد پروانه ساختماني »

  رديف

  موارد شمول

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  1

  مسکونی

  2P× (سطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

  بند1): وصول عوارض موضوع این تعرفه در موارد مغایربا مفاد پروانه ساختمانی‌، صرفاً در صورت ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد‌، مجاز مي‌باشد.

  بند2)‌: منظور از سطح بنا، سطح طبقه‌ای است که اضافه ارتفاع دارد.

  بند3)‌: این عوارض علاوه بر عوارض زیربنای ساختمان و اعیان مربوطه، محاسبه و قابل وصول می باشد.

  2

  تجاری

  P5× (سطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

  3

  اداری

  P3× (سطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

  4

  صنعتي-انباري-پاركينگ و غيره

  P2× (سطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

   

  «  تعرفه شماره ( 20-2) : عوارض خدمات شهری »

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  1

  بهاء ارائه خدمات ايمني و آتش نشاني

  معادل 5% عوارض زیربنا و پذيره به اضافه

  1% عوارض مازاد تراکم ساختمان‌‌

  بند1)‌: این عوارض هنگام صدور پروانه، اصلاح و یا پایان کار ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد.

  بند2)‌: عوارض فوق از بنا‌هایی که توسط کمسیون ماده صد رأی به ابقاء آن صادر مي‌شود نیز وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد.

  2

  بهاء ارائه خدمات حفظ و ايجاد فضای سبز

  معادل 5% عوارض زیربنا، پذیره و عوارض مازاد تراکم ساختمان‌‌

   

  «  تعرفه شماره ( 21-2) : عوارض کمبود فضای سبز »

  در صورتي كه امكان تأمين فضاي سبز در ملك مطابق ضوابط براي مالك مقدور نباشد شهرداری مکلف به اخذ عوارض کمبود فضای سبز مطابق فرمول ذیل می باشد:                                                                                                                        

  F = M + N + 8P   ساير كاربريها

    F = M + N + 4Pمسکونی 

   

     P   = ارزش منطقه اي     

        M = عدد ثابت هزينه اجراي فضاي سبز براي يك متر مربع 200.000 ريال در نظر گرفته شده است.

   N = عدد ثابت هزينه نگهداري يك متر مربع فضاي سبز 200.000 ريال در نظر گرفته شده است.

   

  «  تعرفه شماره (22-2) : عوارض بقاياي سطح شهر ( آن قسمت از اراضی، ساختمانها و مستحدثاتی که مشمول ماده 2

   قانون نوسازی و عمران شهری نمي‌باشند ) »

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  1

  عوارض اعياني

  5/1% × ارزش معاملاتی × مساحت اعياني و مستحدثات

  ارزش معاملاتی و ارزش منطقه ای عرصه و اعیان هر شهر بر اساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین و برای اجرا ابلاغ می گردد.

  2

  عوارض عرصه

  5/1% × قيمت منطقه‌اي × مساحت عرصه

   

  «  تعرفه(23-2): عوارض بر قطع اشجـار »

   

  الف ) عوارض بر قطع اشجـار (غير مجاز):

  1. قطع بوته قبل از پايان دوره باردهي بر اساس نظريه كارشناس فضاي سبز و كميسيون ماده 7 به ازاء هر اصله  1.000.000 ريال.

   2. درخت با محيط بن تا 10 سانتي متر هر اصله 10.000.000 ريال و به ازاء هر سانتیمتراضافه تا 50 سانتیمتر، مبلغ 1.000.000 ریال.

   3. درخت با محيط بن بیشتر از 50 سانتی متر تا یک متر علاوه بر بند بالا ،  به ازاء هر سانتي‌متر 2.500.000 ريال.

   4. درخت با بن بیش از یک متر علاوه بر رعایت بند 3 به ازاء هر سانتیمتر افزایش5.000.000 ریال محاسبه گردد.

   

  ب ) عوارض بر قطع اشجـار (مجاز):

  1. قطع بوته قبل از پايان دوره باردهي بر اساس نظريه كارشناس فضاي سبز و كميسيون ماده 7 به ازاء هر اصله 700.000 ريال.

   2. درخت با محيط بن تا 50 سانتي متر هر اصله 4.000.000 ريال.

   3. درخت با محيط بن بیشتر از 50 سانتيمتر تا یک متر، علاوه بر 4.000.000 ريال ردیف قبلی به ازاء هر سانتي‌متر مازاد بر 50 سانتي‌متر .50.000 ريال.

   4. درختان با بن بيش از يك متر علاوه بر6.500.000 ريال به ازاء هر سانتي متر مازاد بر يك متر 300.000ريال.

  تبصره : چنانچه به دلایل فنی و تشخیص کمیسیون ماده 7 تقاضا بر تبدیل درخت باشد ، از پرداخت عوارض معاف است.

   

  « تعرفه(24-2): عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي تعريض يا توسعه معابر شهري ( عوارض بر حق مشرفیت)»

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  1

   

  عوارض موضوع بخشنامه 34/3/1/2331 مورخ 07/02/71

  وزارت محترم کشور و دادنامه های

  105- 1/7/74

  1187-23/10/86 و

  1229- 23/10/86

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه 80 کلاسه پرونده

   هـ ع/828/94 مورخه 31/04/94 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

  1. برای املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند.

  s ×  (P - َ (P ×K

  K = 4

  1) نماد P عبارت است از آخرین قیمت منطقه بندی ، موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم.

  2) نمادK  عبارت است از ضریب ثابت.

  3) نماد  S عبارت است از عرصۀ باقیماندۀ ملک پس از رعایت برِ اصلاحی، تا عمق 50 متر از برِمعبر اصلاحی.

  4) این عوارض برای املاک و اراضی که پس از توافق شهرداری و مالک موفق به اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 می گردند، مشمول نخواهد شد.

  5) ملاک تعیین عدد p بر اساس عرض گذر طبق بازدید میدانی بازرس فنی حوزه معاونت شهرسازی و معماری خواهد بود.

  6) مأخذ و نحوۀ محاسبه عوارض :

  - برای طرفین محور آیت ا... سعیدی، بلوار شهدای ایران خودرو دیزل و بلوار امام خمینی(ره) ( به فراخور نوع اصلاح معبر )

  برابر است با :                                                                      ( 400.000 × S ×K)

  - برای طرفین خیابان شهید محمدحسن (خیابان سه راه بوتان تا میدان گلشهر).

   برابر است با:                                                                        ( 200.000 × S×K)

  - برای طرفین خیابان شهدا و خیابان شهید بهشتی و خیابان شهید حجت .

  برابر است با:                                                                        ( 100.000 × S ×K)

  َ : P ارزش منطقه ای معبر جدید

  P  : ارزش منطقه ای معبر قدیم

  2)برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند.

  s ×  (P - َ (P ×K

  K= 2

  3)املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود.

  s ×  (P - َ ( P×K

  K= 3

   

  « تعرفه(25-2): ارزش افزوده ورود به محدوده قانوني ناشي از طرحهاي توسعه شهري »

  كليه اراضي كه در اثر گسترش شهر در داخل محدوده قانوني قرار گيرند بر اساس تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها اقدام شود.

  S × P × 20% = B

   

   

   

  « تعرفه(26-2): بهاي خدمات صدور المثني پروانه ساختمان »

  صدور پروانه ساختماني المثني بعد از محرز شدن وقوع سانحه و يا مفقود شدن و يا بعد از تائيد از بين رفتن پروانه در اثر حوادث از سوي مراجع ذيصلاح و اخذ تعهد ثبتي مبني بر قبول كليه مسئوليت هاي حقوقي  و جزائي توسط متقاضي و با پرداخت مبلغ 500,000 ريال و عوارض بازديد مقدور مي باشد.

   

  « تعرفه(27-2) : بهاي خدمات ناشي از حق النظاره مهندسين »

  درهنگام صدور پروانه ساختماني براي تهيه نقشه و نظارت مهندسين ناظر ساختماني به مأخذ 5% از كل هزينه تهيه نقشه و حق الزحمه نظارت در هنگام اخذ جواز مربوطه اخذ گردد.

  ریال   40.000 =   هزینه هرمتر حق النظاره  غیرمسکونی

  ریال 30.000  = حق النظاره هرمتر  مسکونی

   

   

   

  « تعرفه(28-2): عوارض تجميع پلاك هاي همجوار »

  رديف

  تعداد قطعات تجميع شده

  درصد عوارض متعلقه

  توضیحات

  1

  دو قطعه

  پنجاه درصد (50%)

  به منظور تشويق مالكين جهت تجميع پلاك هاي همجوار، عوارض زيربنا و حداكثر 60% تراكم مازاد مسكوني قطعات تجميع شده بدین شرح محاسبه مي گردد.

  تبصره: شرايط پيش بيني شده در جدول فوق براي املاكي تسري دارد كه مساحت  پلاك هاي تجميع شده حداكثر به متراژ حدنصاب تفكيك زمين در شهر چهاردانگه برسد در صورتي كه حاصل تجميع قطعات پس از اصلاح از رقم حد نصاب مصوب بيشتر باشد تسهيلات لحاظ شده به رقم مازاد بر رقم حد نصاب تعلق نمي گيرد و شهرداري براي مساحت مازاد مطابق تعرفه هاي مصوب عمل مي نمايد.  

  2

  سه قطعه

  چهل درصد (40%)

  3

  چهار قطعه

  سي درصد (30%)

  4

  پنج قطعه

  بيست و پنج درصد (25%)

  5

  شش قطعه و بيشتر

  بيست درصد (20%)

   

  « تعرفه(29-2): عوارض ايجـاد درب اضافي »

   عوارض ايجاد درب اضافي علاوه بر درب موجود املاك در اضلاع ديگر (به غير از ضلعي كه درب اولي ملك در آن واقع شده) طبق فرمول زير محاسبه و وصول
   مي شود:

    S1   ×    p1  ×  عرض گذر  ×  طول بر درب    =    عوارض ايجاد درب (اضافه)

                                                                                                                                        10             4                          2                        

   تبصره : مساحت عرصه درصورتي كه از 1500 متر مربع بيشتر باشد ازحداكثر 1500 مترمربع استفاده  شود.

   

  « تعرفه(30-2): حق بازديد و كارشناسي »

  در هنگام ارجاع پرونده هاي شهرسازي و يا درخواست مؤدي به اداره درآمد و نوسازي عوارض تحت عنوان عوارض بازديد از مؤدي طبق فرم ذيل اخذ ميگردد.

   

  ابنيه و مستحدثات داراي اعيان

  150.000× N  ×  Z

  اراضي كارگاهي و صنعتي

   × 150.000 × Z

  سایر کاربریهاو اراضی بایر

   × 150.000 ×    Z

  Z  : تعداد بازدیدها                        N : تعداد واحدها                          S : مساحت عرصه   

   

   

   

  « تعرفه(31-2):  بهاي خدمات برپايي نمايشگاه و فروش بليط »

  برپايي نمايشگاه‌هاي بازرگاني- تجاري و مطبوعات و ... در سطوح محلي در محدوده قانوني و حريم شهر به استثناي نمايشگاه هاي صنايع دستي مشمول عوارض به شرح ذيل مي‌باشند:

  1. عوارض فروش بليط ورودي، اعم از افراد و خودرو به مأخذ پنج درصد (5%) بهاء بليط تعيين مي شود.                 
  2. عوارض اجاره محل واگذاري غرفه به اشخاص حقيقي و حقوقي معادل پنج درصد (5%) بهاء محل واگذاري خواهد بود.

   

   

  « تعرفه(32-2): عوارض حاصل از سـيما و منظـر محيط شـهري »

  به استناد تبصره يكم ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و مواد 1، 2، 3، 7 آئين نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر ، بخش و شهرك به شهرداري چهاردانگه اجازه داده مي شود تا نسبت به اخذ عوارض از كليه تابلوها و سایر تبلیغات محیطی در سطح شهر چهاردانگه به شرح ذيل اقدام نمايد. لازم به ذکر است ، در صورتیکه تابلو مورد تقاضا، نشانگر تبلیغات محصولات تجاری، بازرگانی و ... نبوده و صرفاً معرف فعالیت آن واحد اقتصادی باشد و ابعاد آن برای کارخانجات تا مساحت 8 مترمربع و برای واحدهای اداری ، تجاری ، خدماتی و ... تا مساحت 4 مترمربع معاف از پرداخت عوارض و مازاد بر آن طبق جدول ذیل قابل دریافت خواهد بود.

   

  الف: عوارض تابلو با شرايط ذيل :

  1. هر تخته برزنت تا 10 مترمربع روزانه 35.000 ريال.

  2. هر تخته برزنت بيش از 10 متر مربع روزانه 60.000 ريال.

  3. بيلبورد بر روي سازه هاي فلزي با انعكاس نور از بيرون بر روي سازه به ازاء هر متر مربع 22.000ريال بصورت روزانه.

  4. ديوار نويسي با موافقت شهرداري در مكان هاي عمومي به جزء محور آیت اله سعیدی به ازاء هر متر مربع براي هر روز تبليغات 8.000 ريال و برای اماکن طرفین بزرگراه آیت اله سعیدی روزانه به ازاء هر متر مربع 15.000 ریال.

  • تبصره 1 : درخصوص مكانهايي كه جهت استفاده تبليغاتي از طريق شهرداري ( به غير از طرفين بزرگراه آيت اله سعيدي ) دراختيار متقاضيان گذارده ميشود حداقل عوارض وصولي از قرار هر متر مربع مبلغ 1.200.000 ريال به طور ماهيانه خواهد بود و براي محور آيت اله سعيدي روزانه 180,000 ريال براي هرمترمربع برای طرفین خیابان شهیدرحیمی، خیابان شهیدرضایی از سه راه کشاورز به پایین روزانه 100.000 ریال برای هر مترمربع.
  • تبصره2 : در زمان محاسبه عوارض تابلوها مقدار ارتفاع پايه تابلوها به مقدار مساحت تابلو اضافه مي‌گردد.
  • تبصره3 : عوارض تابلوهاي تجاري به جزء بزرگراه آيت ا... سعيدي، خیابان شهید رحیمی و خیابان شهید رضایی از سه راه کشاورز به پایین 50% قیمت تعيين شده طبق جدول زير محاسبه مي گردد.
   

   

  ب) عوارض تابلوهای تبلیغاتی با شرایط ذیل بر اساس مترمربع و احتساب ریالی آن به صورت ماهیانه

                                        نوع  تابلو

  نحوه استقرار تابلو

  معمولي (فلزي  يا چوبي)

  نئون پلاستيك

  انواع ديگر ( كامپيوتري و ديجيتالي چاپي )

  تبليغاتي

  تبليغاتي

  تبليغاتي

  نصب شده بر روي ديوار يا بدنه ساختمان

  45.000

  80.000

  130.000

  عمود بر ديوار

  100.000

  160.000

  220.000

  هر نوع تابلو منصوب بر پايه جدا  از ملك

  160.000

  300.000

  500.000

   

  تعداد ماهها × نرخ عوارض پایه × ( طول × عرض ) =  عوارض تابلو

  • تبصره1 : رعايت ضوابط اداره زيبا سازي شهرداري در كليه موارد فوق الذكر الزامي مي باشد.
  • تبصره2 : در صورت پرداخت عوارض در دوره مشموليت توسط مؤدي 80% عوارض دريافت خواهد شد.
  • تبصره 3: عوارض تابلوهاي تبليغاتي كالاهاي خارجي 50% بيشتر از نصاب هاي تعيين شده در فرمول فوق تعيين مي شود .
  • تبصره 4: تابلوهاي ناشرين و فروشندگان كتاب و نشريات(مطبوعات) و مؤسسات فرهنگي ، ورزشي و هنري در صورتيكه كالاي خاصي را تبليغ نكرده باشند از شمول اين مصوبه مستثني مي باشند .
  • تبصره 5: در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر ، بهره بردار ( مؤدي ) مشمول پرداخت جريمه تأخير موضوع بند الف تبصره3 ماده42    قانون ماليات برارزش افزوده خواهد بود.
   

  « تعرفه(33-2):  بهاي خدمات انبارها و سردخانه ها »

   

  براي محاسبه عوارض ماهيانه انبارها و سردخانه ها با توجه به تنوع مساحت فضاهاي انبارها و سردخانه ها از نوع استفاده آنها براي گروه هاي شغلي مختلف ازجمله : صنعتي، كشاورزي، بازرگاني ، تجاري و ... مادامی که مشمول مفاد ماده 38 قانون ارزش افزوده نباشد از فرمول ذيل استفاده مي شود :        

                         (P×S×K)      A=  H +

  100

                    

                                                                                                                                                                                                                                                          

  • A= عوارض ماهيانه
  • H= قيمت پايه صنف انبار يا سردخانه مندرج در جدول تعرفه عوارض صنفي
  • P= قيمت منطقه اي محل استقرار انبار يا سردخانه
  • S= مساحت بناي انبار يا سردخانه
  • K= ضريب شغلي كه براي شغل هاي مختلف ضريب هاي ذيل لحاظ مي شود.

  كشاورزي = 1/0

  صنعتي = 5/0

  بازرگاني = 1

  تجاري = 5/0

  ساير = 5/0

   

   

  1. تبصره 1 : فضاي مربوط به شوارع – فضاي سبز – تأسيسات - ساختمان هاي اداري- انبارها - سردخانه‌ها و همچنين فضاهايي كه مورد تاييد كارشناسان مربوطه فاقد فعاليت باشد بعنوان فضاي انبار تلقي نمي شود. و در صورتيكه فضاي باز بعنوان انبار استفاده شود 50% مبلغ محاسبه شده فضاي باز اخذ و وصول خواهد شد./
  2.  تبصره 2 : براي فضاهاي انبار بيش از 5.000 مترمربع به ازاء متراژ اضافي حداكثر تا 60.000 مترمربع ده درصد (10%) تخفيف در نظر گرفته شود و براي متراژ اضافي بيش از 60.000 مترمربع تخفيفي معادل بيست درصد (20%) لحاظ مي شود.
   

  « تعرفه(34-2): بهاء خدمات دفن اموات »

   

  • بابت هزينة هريك طبقه قبر جهت دفن اموات مبلغ 6.000.000 ريال دريافت مي گردد.
  • بابت قبور احداثي دو طبقه توسط شهرداري، متقاضی ملزم به پرداخت مبلغ  9.600.000 ريال در سال 1397 در وجه شهرداري مي‌باشد به صورتي كه ميت فعلي در يك طبقه دفن و طبقه بعدي بنا به پيشنهاد صاحب قبر به نام شخص مورد نظر در آتي استفاده خواهد شد . لذا بهاء خدمات دفن میت در طبقه دوم پيش‌خريد شده  طبق عوارض سال استفاده محاسبه و دريافت مي‌گردد.
  • افراد غير بومي به مأخذ پنج برابر مبلغ فوق دريافت مي گردد.
  • جهت ارج نهادن به فرهنگ ايثار و شهادت و پاسداشت والدين معزز شهدا و مفقودين، در زمان خاكسپاري اعضاء درجه يك ( پدر، مادر، فرزند، همسر) معظم شهدا و همچنین برای آزادگان، جانبازان گرانقدر بومي شهر و بخش چهاردانگه خدمات مذكور بصورت رايگان ارائه خواهد شد .
  • در خصوص افراد و خانواده هاي بي  بضاعت بومي شهر چهاردانگه، خدمات مذكور مشمول تخفيفي با نظر شهردار محترم خواهد بود و تعيين ميزان اين تخفيف صرفاً از اختيارات شهردار یا سرپرست شهرداری مي باشـد .

   

   

  تعرفه(35-2): درآمد حاصل از فروش و جمع آوري زباله

   

  مقرر گرديد به استناد مواد هفتم و هشتم قانون مديريت پسماند مصوب 20/2/1383 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرائي مربوطه مصوب 1/5/1384 هيأت محترم وزيران دستورالعمل نحوه تعيين بهاء خدمات مديريت پسماند عادي شهري ، شهرداري چهاردانگه در سال 1397 مجاز است نسبت به وصول بهاء خدمات مديريت پسماندهاي شهري اقدام نمايد .

  روش محاسبه بهاء خدمات مديريت پسماند شهري براي هر متر مربع

  R ( CT + Cd)                × D ×C=f

  بعد خانوار شهري= F

                                                                                                                                                                                                                                      تعداد روزهاي سال = D                                                                                                                                                                        سرانه توليد پسماند درهر شهربه ازاء هر خانوار R  =

                                                                                                                                      هزينه جمع آوري و حمل يك كيلوگرم پسماند عادي شهريCT =

                                                                                                               300 ریال برای هر کیلوگرم = هزينه دفع يك كيلوگرم پسماند عادي شهري = Cd

   

  کاربری مسکونی

  کاربری تجاری و صنفی

  کاربری اداری – خدماتی

  کاربری کارگاهی

  کاربری صنعتی

  سایر کاربریها

  7 C%

  C10%

  8 C%

  12 C%

  پس از عقد قرارداد جمع آوری و دفع زباله 2 برابر عوارض نوسازی و بقایای سطح شهر سالیانه

  1 برابر عوارض نوسازی و یا بقایای سطح شهر

   

   

  مؤدياني كه تا پايان هر سال نسبت به پرداخت بهاء خدمات مديريت پسماند همان سال اقدام نمايند مشمول ده درصد (10%) بخشودگي بعنوان جايزه خوش حسابي خواهند بود.

   

  تعرفه(36-2): عوارض بر دفاتر بيمه

   

  مقرر گرديد ماهيانه هريك از دفاتر بيمه مستقر درسطح شهر چهاردانگه كه نسبت به  پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده اقدامي ننموده اند مبلغ 100.000 ريال به شهرداري پرداخت نمايند.

   

  تعرفه(37-2): بهاء خدمات به آموزشگاههاي رانندگي

   

  شهرداري مكلف است از هرنمايندگي مجاز تعليم رانندگي مبلغ1.500.000 ريال ماهيانه  بعنوان بهاء خدمات در وجه شهرداري وصول نمايد.

   

  تعرفه(38-2): عوارض ابقاء اعیانی

  مستندات قانونی

  ساختمانهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها ابقاء شوند علاوه بر جرائم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض قانونی شامل : زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری و ... به نرخ روز می باشد .

          تبصره : در صورتی که ساختمان دارای اعتبار پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار و یا برگ اعلام اتمام عملیات ساختمانی در مهلت اعتبار پروانه         (طبق اعلام مهندس ناظر) باشد، صرفاً متراژ مورد تخلف مورد محاسبه قرار      می گیرد و در غیر اینصورت مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض گذشته و روز نسبت به کل بنا می باشد.

   

  1) بخشنامه های شماره 24150/3 مورخه 30/11/1369 و 10740/1/34 مورخه 04/06/1371 وزارت کشور.

  2) دادنامه 587  مورخه 25/11/1383 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .

  3) دادنامه 48  مورخه 03/02/1385 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .

  4) دادنامه 1237  مورخه 19/11/1395 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .

  5) دادنامه 786  مورخه 09/08/1396 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .

   

  تعرفه(39-2): بهاء خدمات شهری به فعالان اقتصـادي

   

  در اجراي تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، شهرداري مجاز است: از كليه فعالان اقتصادي ( توليد كنندگان كالا و يا ارائه دهندگان خدمات) مادامي كه مشمول مفاد ماده 38 قانون مارالذكر نمی باشند . بهاء خدمات را بر اساس تعرفه عوارض صنفی و کسب و پیشه (موضوع فصل سوم این دفترچه)محاسبه و مطالبه نماید.

   

   

  « تعرفه(40-2): بهاء خدمات عمومی ناشی از فعالیت اقتصادی و ارائه خدمات مورد استفاده و بهره برداری در اراضی و املاک غیرمجاز »

   

  شهرداري مكلف است ازکلیه مالکین یا ذینفعان اراضی، املاک و مستحدثات که از حیث ضوابط و مقررات شهرداری بطور غیرمجاز اقدام به استفاده و      بهره برداری اقتصادی و خدماتی می نمایند ، به استناد بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعۀ اقتصادی و فرهنگی کشور به ازاء هر مترمربع فضای مورد بهره برداری (روباز یا رو بسته) بهاء خدمات عمومی را به مأخذ سالانه یک برابر عوارض نوسازی و عمران یا عوارض سطح شهر محاسبه و مطالبه نماید.

   

   

  « تعرفه(41-2): بهاي خدمات حق آسفالت و لكه گيري و ترميم حفاری»»

  *فرم محاسبه هزينه نوار حفاري در سطح شهر چهاردانگه*

  ارقام به هزار ريال

  محل حفاري

  سطح معبر

  مرمت وخسارت نوار حفاري

  عدم استفاده از كاتر

  آسفالت نو

  طول

  عرض

  عمق

  قيمت پايه

  اعمال ضريب3

  10%حق نظارت

  جمع

  طول

  عرض

  عرض نوار+1متر

  قيمت پايه

  جمع

  طول حفاري+100متر

  عرض معبر

  قيمت پايه

  جمع

  بزرگراه يا بلوار

  آسفالت

   

   

   

  1200

  *

  *

   

   

   

   

  1200

   

   

   

  1200

   

  خاكي زيرسازي شده

   

   

   

  900

  -

  *

   

   

   

   

  -

   

   

   

  -

   

  خاكي

   

   

   

  650

  -

  *

   

   

   

   

  -

   

   

   

  -

   

  سواره رو

  آسفالت

   

   

   

  820

  *

  *

   

   

   

   

  820

   

   

   

  820

   

  خاكي زيرسازي شده

   

   

   

  650

  -

  *

   

   

   

   

  -

   

   

   

  -

   

  خاكي

   

   

   

  450

  -

  *

   

   

   

   

  -

   

   

   

  -

   

  پياده رو

  آسفالت

   

   

   

  650

  *

  *

   

   

   

   

  650

   

   

   

  650

   

  خاكي زيرسازي شده

   

   

   

  450

  -

  *

   

   

   

   

  -

   

   

   

  -

   

  خاكي

   

   

   

  320

  -

  *

   

   

   

   

  -

   

   

   

  -

   

  خشكه چيني

   

   

   

  650

  *

  *

   

   

   

   

  650

   

   

   

  -

   

  موزائيك

   

   

   

  650

  *

  *

   

   

   

   

  650

   

   

   

  -

   

                                       
   

   

  مجموع قابل پرداخت (ريال)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  رديف

  عنوان

  تعداد

  قيمت به هزار ريال

  جمع

   

  1

  هزينه نصب تيربرق(هر پايه)

  -

  15.000

   

   

  2

  هزينه نصب كافو (هر عدد)

  -

  15.000

   

   

  3

  هزينه نصب ترانس(هر عدد)

  -

  22.000

   

   

   

  ردیف

  توضیحات

  1

  عرض معبر در سواره رو آسفالت نو=عرض سواره رو

  2

  عرض معبردر پياده رو آسفالت نو=عرض پياده رو

  3

  طول+100 متر در صورتي كه بين دو تقاطع نباشد در غير اينصورت متراژ دو تقاطع محاسبه مي گردد.

  4

  تمديد مجوز حفاري برای یک بار 20% هزينه اخذ محاسبه و برای هرسال تأخیر در پراخت 30% افزایش هزینه محاسبه شده و منظور گردیده و یا در تهاتر لحاظ خواهد شد.

  5

  در خصوص حفاري غير مجاز جهت نصب انشعابات به ازاء هر واحد احداثي با كاربري مختلف 1% ارزش ملك محاسبه و به حساب  اداره خاطي منظور و در پرونده شهرسازي مالك نيز لحاظ مي گردد.

  6

  ضریب 3 شامل (ضریب بالاسری، ضریب پیشنهادی و ضرایب ترافیک و ...) می باشد./

  7

  ضریب 3 برای املاک با کاربری مسکونی لحاظ نمی گردد.

   

   

   

   

   

   

   

  « تعرفه(42-2): بهره‌برداري ساليانه از معابر عمومی شهرداری ‌براي استفاده تأسيسات شهري »

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  1

  تعرفه بهره‌برداري ساليانه از معابر عمومی شهر ‌براي استفاده تأسيسات شهري

  P20 به ازای هر مترطول

  بند (1)‌: بهره‌برداری از فضا‌های زیرسطحی، سطحی و رو سطحی (هوایی) اشغال شده توسط تأسیسات موجود در فضا‌های شهری اعم از محدوده و حريم شهر را با احتساب حریم‌‌های مربوط و به تفکیک هر یک از سازمان‌ها و شرکت‌های خدماتی-تأسیساتی (آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات، نفت و ساير تأسيسات مشابه) تحت عنوان بهره‌برداري از شوارع و معابر شهري به روش سالانه و بر مبنای قیمت منطقه ای موضوع ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم برای تأسیسات زير سطحي و منصوبات هم سطح و هوایی دریافت نمایند.

  بند (2)‌: مسير تحت انتقال و احداث، هيچگونه حق‌مالكيتي براي شركت‌هاي حفار ايجاد نمي‌كند

   

   

  « تعرفه(43-2): درآمد حاصل از بازارهاي روز هفتگي و همچنين ميادين ميوه و تره بار »

     ميزان درآمد از اين موضوع به موجب تصميمات كميسيون معاملات شهرداري و با رعايت مقررات مناقصه مندرج در آئين نامه مالي شهرداريها تعيين            مي گردد.

   

  « تعرفه(44-2): ‌عوارض ساليانه خودرو»

   

  شهرداري مي تواند از كليه مالكان خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي، طبق بند (ب) ماده (43) قانون ماليات برارزش افزوده، عوارضي را بطور سالانه به نرخ يك ونيم در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي (وارداتي) براساس قيمتهاي مندرج در جداولي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي گردد محاسبه و وصول نمايد.

   

   

  « تعرفه(45-2): اجاره پاركينگ هاي شهرداري »

  وروديه به ازاء هر دستگاه خودرو 10.000 ريال و به ازاء هر ساعت 7.000 ريال.

  تبصره: درصورت تخصيص پاركبان در خيابانهاي سطح شهر، هزينه پارك خودروها از طريق مزايده اعمال خواهد شد .

   

   

  « تعرفه(46-2): اجاره ماشين آلات شهرداري »

  1. اجاره لودر بصورت روزانه(8 ساعت کاری)   000/000/4  ريال.
  2.  اجاره کمپرسی بصورت روزانه (8 ساعت کاری)   000/000/3 ريال .
  3.  خاكبرداري و حمل هر متر مكعب برروي زمين ( لودر و كاميون ) 000/90 ريال 
  4. خاكبرداري و حمل هر متر مكعب بر حسب متراژ در كاميون  000/80 ريال.
  5.  حفاري با بیل مکانیکی بابکت 120 سانتي متر هر متر طول  000/300  ريال.
  6.  گود برداري توسط بيل مكانيكي طبق رعایت رديف هاي 3 و4  فوق الذكر و افزايش 20% 
  7.  اجاره  بيل مكانيكي بصورت روزانه (8 ساعت کاری)  مبلغ  000/000/4 ريال.
  8.  اجاره جرثقیل بصورت روزانه (8 ساعت کاری) مبلغ 000/000/2 ريال.
  9. اجاره بالابر بصورت روزانه (8 ساعت کاری) مبلغ 000/300/1 ريال.

  تبصره 1 : مبالغ فوق جهت استقاده بيل مكانيكي تا عمق 2 متر و لودر و كاميون تا عمق 5 متر مي باشد و براي اعماق بيشتر 30% به قيمت هاي فوق اضافه مي شود.

  تبصره 2 : حمل نخاله و انجام خاكبرداري در مواردي تأييد مي شود كه در كميته فني و يا واحد عمران تصويب و از صورت وضعيت پيمانكار كسر گردد .

  تبصره 3 : واحد عمران موظف است نسبت به تهيه آئين نامه و ضوابط و ابلاغ به اداره درآمد اقدام تا در زمان عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي جهت استفاده
  ماشین آلات  اقدام گردد.

   

   

  « تعرفه(47-2):  عوارض نوسازی ساختمان هاي نيمه تمام »

  در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداري صادر مي شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد ، مالك يا مالكين موظفند ظرف مدت مقرر در پروانه، ساختمان خود را تكميل و پايانكار اخذ نمايند در صورتي كه دو سال از آخرين مهلت مقرر در پروانه بگذرد و ساختمان به اتمام نرسد با به عبارتي پايانكار صادر نشود به ازاء هرسال تأخير در دريافت پايانكار مالكين موظف هستند مبلغي به مأخذ دو برابر ارزش منطقه اي بابت هر مترمربع بناي مندرج در پروانه ساختمان به شهرداري پرداخت نمايند.

   تبصره1: ابنيه نيمه تمام كه ازطرف مقامات قضايي توقيف مي شود درزمان توقيف مشمول اين تعرفه نمي شود.

   تبصره 2: براي ساختمان هايي كه در حين ساخت مرتكب تخلف ساختماني مي شوند و پرونده آنها در شرف رسيدگي تا صدور رأي قطعي توسط مراجع ذيصلاح مي باشد، تاريخ قطعيت رأي و ابلاغ آن به مالك مبناي محاسبه براي زمان مورد نظر جهت محاسبه عوارض ساختمان هاي نيمه تمام تلقي مي گردد.

   

   

  « تعرفه(48-2):  بهاي ارائه خدمات به اتباع و مهاجرين خارجي »

  رديف

  تعداد خانوار

  عوارض متعلقه (ريال )

  توضيحات

  1

  1 نفره

  2.500.000

   شهرداري مي تواند بابت هزينه خدمات شهري ارائه شده به اتباع و مهاجرين خارجي عوارضي به مأخذ  ارائه شده به ازاء هر سال وصول نمايد :

   تبصره1: شهرداری مجازاست 50% عوارض وصولی از این محل را براساس پیشنهاد اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران هزینه نماید .

  تبصره 2: در صورتي كه تغيیراتي از سوي اداره كل امور شهري و شوراها ابلاغ گردد قابل تغيير بوده و بر اساس آن دستورالعمل اجرا خواهد شد.

  2

  2 نفره و 3 نفره

  2.500.000

  3

  4 نفره و 5 نفره

  3.000.000

  4

  6 نفره و بیشتر

  4.000.000

            

  « تعرفه(49-2):  عوارض تغيير نقشه يا تغيير سازه »    

   شهرداری مجاز است در هنگام تقاضای تغییر نقشه توسط مالک یا وکیل قانونی وی ، عوارض موضوع این  ماده را (علاوه بر عوارض نوسازی و بازدید ) به شرح ذیل وصول نماید.

  1. در صورتیکه تغییر نقشه بواسطه افزایش بنا و يا تغيير سازه از سازه مندرج در پروانه به سازه مرغوبتر حادث شود در صورت داشتن اعتبار پروانه عوارض متراژ اضافه بنا و در غیر اینصورت مي بايست مابه التفاوت عوارض پرداختي با تعرفه عوارض روز (نسبت به كل بنا در كاربري اعلامي) محاسبه و وصول شود.
  2. درصورتیکه تغییرنقشه بواسطه تغییرسازه غير از بند 1 حادث شود می بایست (علاوه بر عوارض نوسازی و بازدید) 5% عوارض صدور پروانه سازه جدید (طبق تعرفه روز) محاسبه و وصول شود.
   

  « تعرفه(50-2):  عوارض پيشروي طولي » 

  در مواقعی که براساس ضوابط طرح جامع شهر چهاردانگه امکان صدور پروانه ساختمان یا متراژی بیشتر از سطح اشغال فراهم باشد ، برای مقدار پيشروي طولي مبلغی معادل 20% عوارض مازاد تراکم محاسبه و قابل وصول خواهد بود.  

      

  « تعرفه(51-2): هزينه بهره برداری از  اماکن ورزشی شهرداری»

  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تیم های ورزشی متقاضی بهره برداری از اماکن ورزشی شهرداری چهاردانگه می بایست قبل از هر گونه عقد قرارداد، مبالغ ذیل را که توسط واحد تربیت بدنی شهرداری محاسبه می گردد به حساب شهرداری واریز نمایند . هزینه بیمه ورزشی بر عهده ورزشکاران و هنرجویان خواهدبود.     

                    1- شهریه رشته های رزمی و سایر ورزشها     ماهانه   200.000 ریال

  2- شهریه کشتی بزرگسالان                                ماهانه   150.000 ریال.

  3- شهریه کشتی نونهالان                                    ماهانه   80.000 ریال.

  4- شهریه بدنساز ی                                             ماهانه  200.000 ریال.                          ورزشکاران  بومی        300.000    

  5- شهریه ورزشهای توپی       (   برای هر جلسه 5/1 ساعتی )                                       ورزشکاران غیربومی   500.000

                            6-  شهریه ورزشهای توپی آموزشی                   ماهانه 250.000 ریال.

  7- شهریه استخر توپ برای هر سانس نفر                 50.000 ریال.   

  8- شهریه سونا جکوزی برای هر سانس نفر              50.000 ریال.

   

  « تعرفه(52-2): بهاء خدمات واحدهای صنفی مشاور املاک و طلا فروشان» 

  واحد هاي صنفي مشاورين املاك و طلا فروشاني كه طبق قانون ارزش افزوده پرداخت مي نمايند ساليانه مبلغ 500.000 ريال براي مشاورين املاك و 1,000,000 ريال براي طلا فروشان به عنوان بهاء خدمات در وجه شهرداري پرداخت نمايند.

   

  « تعرفه (53-2): درآمد حاصل از فروش جمع آوري زباله(بازيافت)» 

  ميزان درآمد از اين موضوع به موجب تصميمات كميسيون معاملات شهرداري و با رعايت مقررات مناقصه مندرج در آيين نامه مالي شهرداري ها تعيين مي گردد.

   

  « تعرفه (54-2): جريمه تخليه غير مجاز نخاله ساختماني در محدوده و حريم شهر » 

  الف: تخلیه غیرمجاز توسط وانت و نيسان 30.000.000 ريال.

  ب: كاميون و كاميونت 50.000.000 ريال.

   

  « تعرفه (55-2): جرايم متعلقه از تأخير پرداخت عوارض » 

  جرايم متعلقه از تأخير پرداخت عوارض، مشمول مفاد تبصره 3 ماده 42 قانون ماليات و عوارض بر ارزش افزوده خواهد بود ( به استثناي عوارض تعرفه صنفي، نوسازي و عوارض خودرو).

   

  « تعرفه (56-2): هزينه اجاره بهاء كيوسك هاي تنقلاتي » 

  وروديه اوليه براي تمامي متقاضيان استقرار دكه هاي تنقلاتی 3.500.000 ريال تعيين مي‌گردد و انعقاد قرارداد جهت نصب دكه در اماكن مختلف سطح شهر با در نظرگرفتن تشخيص شهرداري امكان پذير است. ضمن اينكه دريافت وروديه فقط براي بار اول  قابل وصول مي باشد.

  1. بزرگراه آيت اله سعيدي روبروي شركت آژير ( نرسيده به شركت صافياد ) ماهيانه مبلغ  13.000.000 ريال.
  2. بزرگراه آيت اله سعيدي نبش خيابان شهيد رحيمي ( شهرك صنعتي ) ماهيانه 20,000,000 ريال .
  3. بزرگراه آيت اله سعيدي ورودي خیابان شهید فارسيان ماهيانه 11.000.000 ريال.
  4. بزرگراه آيت اله سعيدي جنب اداره پست (كانكس ابارشي ) ماهيانه 15.000.000ريال.
  5. بزرگراه آيت اله سعيدي جنب پل خیابان شهید فارسیان  11.000.000ريال .
  6. خيابان شهرك صنعتي (جعفر آباد جنگل ) روبروي رستوران نوري (روبروي كوچه آلومينيوم كاران) ماهيانه 9.000.000ريال.
  7. خيابان شهرك صنعتي امام زاده عباس (علیه السلام) (روبروي بانك ملت ) ماهيانه 15,000,000 ريال.
  8. خيابان شهرك صنعتي (جعفر آباد جنگل ) روبروي مجتمع تجاری – اداری كاوه ماهيانه 7.000.000 ريال.
  9. خيابان شهيد زارع كوچه الغدير جنب ميوه فروشي ( پارك شادي) ماهيانه 4.000.000ريال.
  10. بزرگراه آيت اله سعيدي جنب بنیاد شهید ماهیانه 8.000.000 ریال.
  11. بلوار شهید فارسيان جنب شعبه 10 تأمين اجتماعي ماهيانه  3.500.000ريال.
  12. پشت ساختمان پلیس راهور چهاردانگه بعد از ورودي خيابان شهيد مدرس ماهيانه.5.000.000 ريال.
  13. گلشهر بوستان شهداء گلشهر جنب ورودي پارك چهاربري ماهيانه 5.000.000 ريال.
  14. بزرگراه آيت اله سعيدي روبروي پمپ بنزين مقابل میوه تره بار ماهيانه 5.000.000 ريال.
  15. بزرگراه آيت اله سعيدي نرسيده به شهرك شهيد مطهري (بين خيابان شهيد باهنر و شهرك شهيد مطهري ) ماهيانه 15.000.000 ريال.
  16. بزرگراه آيت اله سعيدي روبروي مبين كانتين ماهيانه 15.000.000 ريال.
  17. بزرگراه آيت اله سعيدي اول كمربندي آزادگان (روبروي شرکت فولاد آساب ) ماهيانه   15.000.000 ريال.

   

   

  « ادامه تعرفه (56-2): هزينه اجاره بهاء كيوسك هاي تنقلاتي » 

  18.بزرگراه آيت اله سعيدي ورودي بلوار شرکت ايران خودرو ديزل ماهيانه  15.000.000 ريال.

  19.بزرگراه آيت اله سعيدي جنب پمپ بنزين مقابل انبار شرکت لوله و ماشین سازی ماهيانه  15.000.000 ريال.

  20.بزرگراه آيت اله سعيدي جنب شركت لوله و ماشين سازي ماهيانه 10.000.000 ريال.

  21.بزرگراه آيت اله سعيدي جنب مجتمع تجاری - اداری تنديس ماهيانه 10.000.000 ريال.

  22.بزرگراه آيت اله سعيدي جنب مصلي نماز جمعه چهاردانگه ماهيانه 10.000.000 ريال.

  23.بزرگراه آيت اله سعيدي ورودي سه راه بوتان ماهيانه10.000.000 ريال.

  24.بزرگراه آيت اله سعيدي ورودي جديد شهرك صنعتي (خيابان ناصريه) ماهيانه 8.000.000 ريال.

  25.بزرگراه آيت اله سعيدي جنب باغ رستوران ايران زمين ماهيانه 10.000.000 ريال.

  26.انتهاي خيابان شهيد محمدحسن سه راه امام زاده عباس روبروي سنگ فروشي گوهري ماهيانه  3.500.000 ريال.

  27.بزرگراه آیت اله سعیدی ، چهاردانگه، نرسیده به پل شاطره جنب گلدان فروشی (بابک راد) ماهیانه 5.000.000 ریال.

  28.گلشهر روبروی مجتمع مسکونی فراز ( حسین و رضا صفری) ماهیانه 3.500.000 ريال.

  29.شهرک صنفی سهند – بلوک زرد کوچه اول ماهیانه 3.500.000 ريال.

  30. شهرک صنفی سهند – میدان اول شهرک ماهیانه 4.000.000 ريال.

  31. ابتدای ورودی شهرک صنفی سهند ماهیانه 2.500.000 ریال.

  32.چهاردانگه- خیابان جانبازان- روبروی شهرک نگین- نبش بلوار شهید زمانی ماهیانه 4.000.000 ریال.

  33.جنب رودخانه کن- گلدان فروشی (عباس محمدی) ماهیانه 6.000.000 ریال.

  34.بزرگراه آیت اله سعیدی جنب شرکت صنیع کاوه (آیت اله سعیدی) (محمدی پور) ماهیانه 8.000.000 ریال.

             تبصره  :   شـهرداری مکلف است برای کیوسک های صـرفاً مطبوعاتی از تعرفه (57-2) استفاده نماید.

  « تعرفه(57-2): هزينه اجاره بهاء كيوسك هاي مطبوعاتي »

  وروديه اوليه براي تمامي متقاضيان استقرار دكه هاي مطبوعاتي3.500.000 ريال تعيين مي‌گردد و انعقاد قرارداد جهت نصب دكه در اماکن مختلف سطح شهر پس ازموافقت اداره ارشاد اسلامي شهرستان اسلامشهر و با در نظرگرفتن تشخيص شهرداري امكان پذير است. ضمن اينكه دريافت وروديه فقط براي بار اول  قابل وصول مي باشد.

  1. بزرگراه آيت اله سعيدي روبروي شركت آژير ( نرسيده به شركت صافياد ) ماهيانه مبلغ 2.200.000ريال.
  2. بزرگراه آيت اله سعيدي نبش خيابان شهيد رحيمي ( شهرك صنعتي ) ماهيانه 2.200.000ريال.
  3. بزرگراه آيت اله سعيدي ورودي خیابان شهید فارسيان ماهيانه 1,100,000 ريال.
  4. بزرگراه آيت اله سعيدي جنب اداره پست (صرفا مطبوعات و كتاب فروشي ) ماهيانه 2.200.000ريال.
  5. بزرگراه آيت اله سعيدي بعد از بلوار فارسيان نرسيده به مجتمع تجاری افشين ماهيانه 2.200.000ريال.
  6. خيابان شهرك صنعتي (جعفر آباد جنگل ) روبروي رستوران نوري (روبروي كوچه آلومينيوم كاران) ماهيانه 2.200.000ريال.
  7. خيابان شهرك صنعتي نبش ورودی امام زاده عباس (علیه السلام) (روبروي بانك ملت ) ماهيانه 2.200.000ريال.
  8. خيابان شهرك صنعتي (جعفر آباد جنگل ) روبروي مجتمع تجاری - اداری كاوه ماهيانه 2.200.000 ريال.
  9. خيابان شهيد زارع كوچه الغدير جنب ميوه فروشي ( پارك شادي) ماهيانه  600.000 ريال.
  10. بزرگراه آيت اله سعيدي جنب بنیاد شهید ماهیانه 5.500.000 ریال.
  11. بزرگراه شهید فارسيان جنب شعبه 10 تأمين اجتماعي ماهيانه 1,100,000 ريال.
  12. پشت ساختمان پلیس راهور چهاردانگه بعد از ورودي خيابان شهيد مدرس ماهيانه 1,100,000 ريال.
  13. گلشهر بوستان شهداء گلشهر جنب ورودي پارك چهاربري ماهيانه 1,100,000 ريال.
  14. بزرگراه آيت اله سعيدي روبروي پمپ بنزين ماهيانه 2.200.000 ريال.
  15. بزرگراه آيت اله سعيدي نرسيده به شهرك شهيد مطهري (بين خيابان شهيد باهنر و شهرك شهيد مطهري ) ماهيانه  2.200.000 ريال.
  16. بزرگراه آيت اله سعيدي روبروي مبين كانتين ماهيانه 2.200.000 ريال.
  17. بزرگراه آيت اله سعيدي اول كمربندي آزادگان (روبروي شرکت فولاد آساب) ماهيانه 2.200.000 ريال.

   

   

  « ادامه تعرفه(57-2): هزينه اجاره بهاء كيوسك هاي مطبوعاتي »

  1. بزرگراه آيت اله سعيدي ورودي بلوار شرکت ايران خودرو ديزل ماهيانه  2.200.000 ريال.
  2. بزرگراه آيت اله سعيدي جنب پمپ بنزين ماهيانه 2.200.000ريال.
  3. بزرگراه آيت اله سعيدي جنب شركت لوله و ماشين سازي ماهيانه 2.200.000ريال.
  4. بزرگراه آيت اله سعيدي جنب مجتمع تجاری- اداری تنديس ماهيانه 2.200.000ريال.
  5. بزرگراه آيت اله سعيدي جنب مصلي نماز جمعه چهاردانگه ماهيانه 2.200.000ريال.
  6. هزينه بهره برداري ماهيانه از گل و گلدان فروشي جنب پل شاطره 4.500.000 ريال.
  7. بزرگراه آيت اله سعيدي ورودي سه راه بوتان ماهيانه2.200.000ريال.
  8. بزرگراه آيت اله سعيدي ورودي جديد شهرك صنعتي (خيابان ناصريه) ماهيانه   2.200.000ريال.
  9. بزرگراه آيت اله سعيدي جنب باغ رستوران ايران زمين ماهيانه  2.200.000ريال.
  10. انتهاي خيابان شهيد محمدحسن سه راه امام زاده عباس روبروي سنگ فروشي گوهري ماهيانه  2.200.000ريال.
  11. بزرگراه آیت اله سعیدی ، چهاردانگه، نرسیده به پل شاطره جنب گلدان فروشی (بابک راد) ماهیانه 5.000.000 ریال.
  12. گلشهر روبروی مجتمع مسکونی فراز ( حسین و رضا صفری) ماهیانه 3.000.000 ریال.
  13. شهرک صنفی سهند – بلوک زرد کوچه اول( شهریار اعلائی) ماهیانه 2.500.000 ریال.
  14. شهرک صنفی سهند – میدان اول شهرک (سیاوش ستاری) ماهیانه 3.000.000 ریال.
  15. ابتدای ورودی شهرک صنفی سهند( حامد شجاع) ماهیانه 2.500.000 ریال.
  16. چهاردانگه- خیابان جانبازان- روبروی شهرک نگین- نبش بلوار شهید زمانی (رمضانعلی زمانی) ماهیانه 4.000.000 ریال.

   

   

  « تعرفه(58-2): هزينه بهاء خدمات اداري»

  - صدور گواهي (پایانکار، عدم خلاف و ... )                                                            100.000 ريال برای هر برگ.

  - صدور مفاصاحساب فيش عوارض خودرو                                                            20.000 ريال برای هر فیش.

  - صدور مفاصاحساب فيش عوارض هاي ساختماني و صنفي و نوسازي و ...           20,000 ريال برای هر فیش.

   

  « تعرفه(59-2): عوارض تعيين كاربري »

  الف- عوارض تعيين كاربري اراضي فاقد كاربري به مسـكوني

  تعيين كاربري براي اراضي فاقد كاربري مسكوني

  عوارض دريافتي از يك متر مربع

  عوارض تعيين كاربري

  يك متر مازاد تراكم مسكوني به نرخ پايه

   

  ارزش يك متر مربع تعيين كاربري =   A

  تبصره  : اراضي فاقد كاربري اراضي هستند كه كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري و باغات با تغيير كاربري آنها حسب مورد موافقت نموده است.

  ب: عوارض كاربري اراضي فاقد كاربري به صنعتي و اداري به استثناي بند الف و ج

  تعيين كاربري براي اراضي فاقد كاربري به صنعتي و اداري

  عوارض دريافتي از يك متر مربع

  عوارض تعيين كاربري

  يك متر مازاد تراكم صنعتي و اداري به نرخ پايه

   

  ج: عوارض كاربري اراضي فاقد كاربري به تجاري

  تعيين كاربري براي اراضي فاقد كاربري به تجاري

  عوارض دريافتي از يك متر مربع

  عوارض تعيين كاربري

  يك متر مازاد تراكم تجاري به نرخ پايه

   
   

  « تعرفه (60-2):  بهاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی»

  ردیف

  نوع کاربری

  متراژ

  مبلغ هر مترمربع تراکم پایه به ریال

  هر مترمربع تراکم مازاد به ریال

  1

       مسکونی

      تا 500  مترمربع

  6.000

  7.500

  2

  مسکونی

  تا 1000  مترمربع

  7.500

  10.000

  3

  مسکونی

  از 1000 مترمربع به بالا

  12.000

  15.000

  4

      تجاری اداری و صنعتی

  تا 100  مترمربع

  25.000

  25.000

  5

  تجاری اداری و صنعتی

  از 100 تا 500  مترمربع

  30.000

  30.000

  6

  تجاری اداری و صنعتی

  از 500 تا 2000  مترمربع

  32.500

  35.000

  7

  تجاری اداری و صنعتی

  از 2000 تا 3000 مترمربع

  30.000

  42.000

  8

  تجاری اداری و صنعتی

  از 3000 مترمربع به بالا

  40.000

  45.000

  9

  سایر کاربری ها

  از 10  مترمربع به بالا

  15.000

  20.000

  1. بهاء خدمات کارشناسی بابت کنترل حسن اجرای صدور دستورالعمل صادره و بازدید مسکونی 300.000 ریال .
  2. بهاء خدمات کارشناسی بابت کنترل حسن اجرای صدور دستورالعمل صادره و بازدید صنعتی تجاری 1.000.000 ریال .
  3. بهاء خدمات کارشناسی تغییر صدور مجدد دستورالعمل علاوه بر محاسبه کل زیربنا مبلغ 500.000 ریال.
  4. آموزش برای شرکت ها و کارگاه های بخش خصوصی 200.000 ریال برای هر نفر.
  5. آموزش کلیه خدمات آموزشی بخش دولتی اعم از مدارس و ادارات جهت ترویج و گسترش فرهنگ ایمنی رایگان می باشد.

  « آئين نامه تسهيلات صدور پروانه ساختمانی  »

  جهت ارج نهادن به فرهنگ ايثار و شهادت ، شهرداري مجاز است نسبت به ارائه تخفيف به خانواده معزز شهدا و همچنین جانبازان محترم  وآزادگان سرافراز که متقاضی صدور پروانه ساختمانی می باشد ، برابر جدول ذیل ، اقدام نمايد.

  رديف

  شرح

  درصد تخفيف

  1

  بستگان درجه يك شهدا ومفقودين (پدر، مادر، همسر و فرزند)

  تراکم مجاز مسكوني تا يكصد و بيست متر مربع و تجاري تا بيست متر مربع  بنا 100% رايگان

  2

  جانبازان بالاي 25% جانبازي

  تراکم مجاز مسكوني تا يكصد و بيست متر مربع و تجاري تا بيست متر مربع  بنا 100% رايگان

  3

  آزادگان

  تراکم مجاز مسكوني تا يكصد و بيست متر مربع و تجاري تا بيست متر مربع  بنا 100% رايگان

  تبصره 1 : كليه تخفيفات تصويبي تنها يك بار (تا يكصد متر بناي مجاز) براي هريك از موارد مذكور قابل اجرا مي باشد.

  تبصره2 : مشموليت تنها با ارائه تائيديه از مراجع ذيصلاح يا ارگان و سازمان مربوطه امكانپذير خواهد بود.

  تبصره3 : احراز مالكيت به وسيله اسناد مثبته به نام متقاضي الزامي مي باشد.

  تبصره 4 : شهرداري ملزم مي باشد ترتيبي اتخاذ نمايد كه سوابق افراد در بايگاني بصورت مشخص ثبت گردد.

  تبصره 5: معلولان جسمي تحت پوشش سازمان بهزيستي و مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) مشمول مقررات قانون جامع حمايت از معلولان مي باشند.

  تبصره6 :  تخفيفات اعمالي فقط مربوط به آيتم هاي صدور پروانه ساخت در حد مجاز (به جز عوارض تفكيك عرصه و خريد تراكم  مازاد) مي باشد .

  تبصره 7 :  مهندسين طراح و ناظر در صورت ارائه تخفيفات طبق جدول فوق مي توانند از تسهيلات ارائه شده شهرداري بصورت افزايش حد نصاب از تعداد برگه هاي مجاز استفاده نمايند.

   

   


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0