چهارشنبه, 2 خرداد 1397
منوی اصلی سایت

  تعرفه عوارض سال95

  «« تعرفه شماره (1-2) - عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) از نوع مسكوني به‌صورت تك واحدی »»

  رديف

  ملاک عمل

  مأخذ و نحوه محاسبه عوارض یک مترمربع

  توضيحات

  1.  

  تا زير‌بناي 60 ‌متر‌مربع

  P 5/2

  بند (1)‌: منظور از واحد مسكوني تك واحدي‌، اعياني است كه در سطح و يا هر طبقه‌، بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نمي‌گردد و در اين‌گونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير‌بنا (احداث اعياني مسكوني) از نوع مجتمع‌هاي مسكوني ملاك عمل خواهد بود.

  بند (2)‌: در صورت درخواست متقاضیان ‌براي احداث استخر‌، سونا‌، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر ‌متر‌مربع  P 50% قابل وصول مي‌باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود (بطور مضاعف) در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.

  بند (3)‌: مساحت پاركينگ‌، راه‌پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض زیربنا مي‌گردد.

  بند (4): به منظور تشویق در نوسازی و بهسازی ساختمانهای قدیمی که براساس ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند، شهرداری مکلف است 100% این عوارض را مشمول تخفيف قرار داده  اقدام نماید.

  1.  

  تا زير‌بناي 100 ‌متر‌مربع

  P

  1.  

  تا زير‌بناي 150 ‌متر‌مربع

  P 5/3

  1.  

  تا زير‌بناي 200 ‌متر‌مربع

  P 4

  1.  

  تا زير‌بناي 300 ‌متر‌مربع

  P 5/4

  1.  

  تا زير‌بناي 400 ‌متر‌مربع

  P 5

  1.  

  تا زير‌بناي 500 ‌متر‌مربع

  P 5/5

  1.  

  تا زير‌بناي 600 ‌متر‌مربع

  P 6

  1.  

  از زير‌بناي 600 ‌متر‌مربع
  به بالا

  P 5/6

   

             «« تعرفه شماره (2-2) - عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) صدور پروانه ساختمانی مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی»»

  رديف

  ملاک عمل

  ماخذ و نحوه محاسبه
   عوارض یک مترمربع

  توضيحات

  1

  تا زير‌بناي 200 ‌متر‌مربع

  5/1 ×P   (ميانگين سطح واحدها)

            100

  بند (1)‌: منظور از مجتمع‌‌ها و آپارتمان‌‌هاي مسکونی اعیانی است که در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.

  بند (2)‌: مساحت پاركينگ‌، راه پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض مي‌گردد.

  بند (3)‌: در صورت درخواست متقاضیان ‌براي احداث استخر‌، سـونا‌، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر ‌متر‌مربع P50% قابل وصول مي‌باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود (بطور مضاعف) در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.

  بند (4): به منظور تشویق در نوسازی و بهسازی ساختمانهای قدیمی که براساس ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند، شهرداری مکلف است 100% این عوارض را مشمول تخفيف قرار دهد  .

  2

  تا زير‌بناي 400 ‌متر‌مربع

  5/2 ×P   (ميانگين سطح واحدها)

            100

  3

  تا زير‌بناي 600 ‌متر‌مربع

  P   (ميانگين سطح واحدها)

            100

  4

  از 600 ‌متر‌مربع تا 1500 ‌متر‌مربع

  5/3 ×P   (ميانگين سطح واحدها)

            100

  5

  از 1500 تا 3000 ‌متر‌مربع

  4 ×P   (ميانگين سطح واحدها)

            100

  6

  بيش از 3000 ‌متر‌مربع

  5/4 ×P   (ميانگين سطح واحدها)

            100

   

      ««تعرفه شماره (3-2) - عوارض زيربنا احداث اعياني يك ‌متر‌مربع اعيان تجاري تک واحدی»»

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  1

  عوارض پذيره در زير زمين

  بند(1)‌: عوارض زيربنا طبقات پايين تر از زيرزمين‌، به ازای هر طبقه پایین تر از زیرزمین 10% کمتر از عوارض زيربنا زیرزمین برای هر ‌متر‌مربع محاسبه خواهد شد.

  بند (2)‌: در خصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری‌، عوارض متعلقه به ازای هر ‌متر‌مربع برای انباری متصل به واحد تجاری معادل 50% عوارض یک ‌متر‌مربع پذیره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر ‌متر‌مربع معادل 75% عوارض یک ‌متر‌مربع زيربنا تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول مي‌باشد.

  بند (3)‌: در صورت تخریب و نوسازی بنا‌هاي غیرمسکونی در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعيت مندرج در پروانه قبلي (چه قبل و چه بعداز تصويب طرح جامع و هادي ) و يا آخرين گواهي پايانكار 25% عوارض زيربنا روز ملاک محاسبه قرار مي‌گیرد.

  بند (4)‌: ساختمان هائي كه داراي تخلف تجاری بوده و تا قبل از تأسيس شهرداري چهاردانگه در كميسيون هاي ماد صد منتهي به صدور راي جریمه شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد، براي صدور پايانكار ساختماني مشمول پرداخت 25% عوارض زيربنا روز خواهند بود .

  بند (5): به منظور تشویق در نوسازی و بهسازی ساختمانهای قدیمی که براساس ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند، شهرداری مکلف است نسبت به دریافت 60% این عوارض اقدام نماید.

   

   

  2

  عوارض پذيره در همكف

  3

  عوارض پذيره در طبقه اول

  4

  عوارض پذيره در طبقه دوم

  5

  عوارض پذيره درطبقه سوم و بالاتر

  6

  عوارض پذيره در نيم طبقه (بالكن داخل مغازه)

  40% عوارض همان طبقه

  L= طول دهنه به متر                                  h = طول ارتفاع به متر

  Lo= طول دهنه مجاز به ‌متر‌                     ho= طول ارتفاع مجاز به متر

   

   

                                     ««  تعرفه شماره (4-2) - عوارض زيربنا احداث اعياني يك ‌متر‌مربع از چند واحد تجاري »»

  رديف

  طبقات

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  1

  در زيرزمين

  بند (1)‌: درمحاسبه عوارض زيربنا مجمتع‌‌هاي تجاري مانند پاساژ، تيمچه‌، سراي و امثالهم‌، عمق جبهه اول برابر ضرایب مصوب و مازاد برآن معادل 80% قيمت منطقه‌اي جبهه اول ملاك عمل مي‌باشد.

  بند (2)‌: در مجتمع ها و پاساژها ، فضای باز مشاعی غیر مسقف و بدون اعیانی که در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مي‌نماید مشمول عوارض زيربنا نخواهد بود.

  بند (3)‌: در صورت تخریب و نوسازی بنا‌هاي غیرمسکونی در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعيت مندرج در پروانه قبلي (چه قبل  وچه بعد از تصويب طرح جامع و هادي ) و يا آخرين گواهي پايانكار 25% عوارض زيربنا روز ملاک محاسبه قرار مي‌گیرد.

  بند (4)‌: ساختمان هائي كه داراي تخلف تجاری بوده و تا قبل از تأسيس شهرداري چهاردانگه در كميسيون هاي ماد صد منتهي به صدور راي جریمه شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد، براي صدور پايانكار ساختماني مشمول پرداخت 25% عوارض زيربنا روز خواهند بود .

  بند (5) در محاسبه عوارض زيربنا واحدهاي تجاري كه به صورت مجتمع و يا پاساژ احداث می گردند،  فضاي پارکینگ ، آسانسور وراه پله و نورگيرها و مشاعات مسقف مشمول 10% عوارض مي‌گردد.

  بند (6)‌: عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین مي‌گردد. لازم به توضیح است در مجتمع‌‌های تجاری که در یک طبقه به صورت یکپارچه ایجاد مي‌شوند عمق جبهه ملاک عمل نبوده و عوارض کل بنا بر اساس ضریب تعیین شده محاسبه مي‌گردد.

  بند (7):  حداقل تعداد واحدها برابر با 2 و حداكثر آن 50  مي باشد.

  بند (8): به منظور تشویق در نوسازی و بهسازی ساختمانهای قدیمی که براساس ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند، شهرداری مکلف است نسبت به دریافت 50% این عوارض اقدام نماید.

  2

  در همكف

  3

  در طبقه اول

  4

  در طبقه دوم

  5

  در طبقه سوم

  و بالاتر

  6

  نيم طبقه

   (بالكن داخل مغازه)

  40% عوارض همان طبقه

   

  H = طول ارتفاع به متر                               L= طول دهنه به متر      

  ho= طول ارتفاع مجاز به متر                  Lo= طول دهنه مجاز به ‌متر‌                    

  n = تعداد واحد تجاری                          

   

   «« تعرفه شماره (5-2) - عوارض زيربنا احداث اعياني يک متر مربع اعيان اداري   »»

  رديف

  طبقات

  تک واحدی

  چند واحدی

  توضيحات

  1

  زير زمين

  P 9

  بند (1)‌: عوارض زير بنا طبقات پايين تر از زيرزمين‌، به ازای هر طبقه پایین تر 10% کمتر از عوارض زيربنا زیرزمین برای هر ‌متر‌مربع محاسبه خواهد شد.

  بند (2)‌: در خصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد اداری‌، عوارض متعلقه به ازای هر ‌متر‌مربع برای انباری متصل به واحد مربوطه معادل 50% عوارض یک ‌متر‌مربع زيربنا محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد اداری به ازای هر ‌متر‌مربع معادل 75% عوارض یک ‌متر‌مربع زيربنا همان طبقه قابل احتساب و وصول مي‌باشد.

  بند (3)‌: در صورت تخریب و نوسازی بنا‌هاي غیرمسکونی در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعيت مندرج در پروانه قبلي (چه قبل  وچه بعد از تصويب طرح جامع و هادي ) و يا آخرين گواهي پايانكار 25% عوارض زيربنا روز ملاک محاسبه قرار مي‌گیرد.

  بند (4)‌: ساختمان هائي كه داراي تخلف تجاری بوده و تا قبل از تأسيس شهرداري چهاردانگه در كميسيون هاي ماد صد منتهي به صدور راي جریمه شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد، براي صدور پايانكار ساختماني مشمول پرداخت 25% عوارض زيربنا روز خواهند بود .

  بند (5) در محاسبه عوارض زيربنا واحدهاي اداری كه به صورت مجتمع و يا پاساژ احداث می گردند،  فضاي پارکینگ ، آسانسور وراه پله و نورگيرها و مشاعات مسقف مشمول 10% عوارض مي‌گردد.

  بند (6): حداقل تعداد واحدها برابر با 2 و حداكثر آن 50  مي باشد.

  بند (7): کاربری سرایداری و نگهبانی مطابق تعرفه عوارض اداری مورد محاسبه قرار میگیرد.

  بند (8): به منظور تشویق در نوسازی و بهسازی ساختمانهای قدیمی که براساس ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند، شهرداری مکلف است نسبت به دریافت 50% این عوارض اقدام نماید.

  2

  همكف

  P 11

  3

  طبقه اول

  P 8

  4

  طبقه دوم

  P 6

  5

  طبقه سوم و بالاتر

  P 4

  6

  نيم طبقه

  (بالكن داخل واحد)

  40% عوارض همان طبقه

   

  h = طول ارتفاع به متر                    L= طول دهنه به متر

  ho= طول ارتفاع مجاز به متر            Lo= طول دهنه مجاز به ‌متر‌

   

   

   

    تعرفه شماره (6-2) - عوارض زيربنا احداث اعياني يک متر مربع از ساير کاربريها

  رديف

  طبقات

  صنعتی و کارگاهی

  خدماتی

  باغ-ویلا

  تفریحی و تفرجی

  توضيحات

  1

  زير زمين

  P 8

  P 6

  P 9

  P 2

   

  بند(1): : در خصوص انباری متصل و یا مجزا از یک واحد ‌، عوارض متعلقه به ازای هر ‌متر‌مربع برای انباری متصل به واحد مربوطه معادل 50% عوارض یک ‌متر‌مربع زيربنا محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد به ازای هر ‌متر‌مربع معادل 75% عوارض یک ‌متر‌مربع زيربنا همان طبقه قابل احتساب و وصول مي‌باشد.

  بند (2)‌: در صورت تخریب و نوسازی بنا‌هاي غیرمسکونی در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعيت مندرج در پروانه قبلي (چه قبل  وچه بعد از تصويب طرح جامع و هادي ) و يا آخرين گواهي پايانكار 25% عوارض زيربنا روز ملاک محاسبه قرار مي‌گیرد.

  بند (3)‌: ساختمان هائي كه داراي تخلف تجاری بوده و تا قبل از تأسيس شهرداري چهاردانگه در كميسيون هاي ماد صد منتهي به صدور راي جریمه شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد، براي صدور پايانكار ساختماني مشمول پرداخت 25% عوارض زيربنا روز خواهند بود .

  بند (4): در محاسبه عوارض زيربنا واحدهائیكه به صورت مجتمع و يا پاساژ فضـاهاي باز غير مفيد كه در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته باشد و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت
  مي نمايد، فضـاي آسانسور وراه پله و نورگيرها و مشاعات مشمول 10% عوارض مي‌گردد.

  بند (5): محاسبه عوارض زيربنا چند واحدی در کاربری خدماتی مطابق نصف تعرفه مشابه در کاربری اداری می باشد.

   

  2

  همكف

  P 10

  P 8

  P 12

  P 4

  3

  طبقه اول

  P 8

  P 5

  P 10

  P 3

  4

  نیم طبقه

  P5

  P 4

  P 6

  P 2

  5

  پارکینگ

  P

  P 9/0

  P 2

  P 5/0

                 تعرفه شماره (7-2) -  عوارض زيربناي احداث اعياني صدور پروانه و يا صدور مجوز ‌براي هتل‌‌ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه‌‌ها

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  1

  عوارض پذیره صدور پروانه و یا صدور مجوز ‌براي هتل‌‌ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه‌‌ها به ازای هر ‌متر‌مربع

   P 8

  بند (1)‌: به استناد ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370 عوارض پذیره صدور پروانه ‌براي هتل‌‌ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه‌‌ها برابر بخش صنایع خواهد بود.

  بند (2)‌: به استناد بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384‌، عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم با اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداري توسط سرمايه‌گذاران به شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد (با تقاضاي سازمان گردشگري)

  بند (3)‌: با توجه به لزوم حمايت از صنعت گردشگري‌، عوارض فضا‌هاي تجاري داخل ساختمان اصلي هتل برابر اين تعرفه خواهد بود.

  بند(4) حداقل تعداد واحد ها ( N) برابر با 2 و حداكثر آن 50 مي باشد

   

  2

  پذیره فضا‌های تجاری خارج از ساختمان اصلي هتل

  (N+10 ) P 18

   

    تعرفه شماره (8-2) - عوارض زيربنا احداث اعياني تأسيسات شهری                                                                  

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض هر مترمربع

  توضيحات

  1

  تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب‌، پست ترانسفورماتور‌، پست گاز‌، پست مخابرات‌، تصفيه خانه‌‌هاي آب و فاضلاب‌، دكل‌‌هاي برق و مخابرات (BTS) و كليه دكل‌‌هاي ارتباطي، كيوسك تلفن و غیره به ازای هر ‌متر‌مربع

   P 20

  -

   

  تعرفه شماره (9-2) – عوارض زيربنای احداث اعياني صدور پروانه ساختماني واحد‌هاي دينی، مذهبی، آموزشـي، ورزشـي، فرهنـگي،
   هنــري، بهداشـتی درمـانی( به استثناء ساختمان پزشکان)

  رديف

  عنوان طبقات

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض هرمترمربع

  توضيحات

  1

  در زيرزمين

   P 7/0

  بند (1)‌: آموزشگاه‌ها و مراكز آموزشي غيرانتفاعي ‌براي اخذ پروانه ساختماني بر اساس ماده 19 قانون اصلاحي تأسيس و اداره مدارس‌، مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب 1387/5/16در برخورداري از تخفيفات‌، ترجيحات و كليه معافيت‌هاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.

  بند (2)‌: مساجد، تكايا، حسينيه‌‌ها‌، امامزاده‌‌ها‌، اماکن مقدسه و متبرکه با تأیید اوقاف (موضوع نامه شماره 234991/89 مورخ 25/5/1389 رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور) در حد ضوابط طرح تفصیلی (مصوب) از پرداخت عوارض معاف مي‌باشند. چنانچه هیأت امنای مراكز فوق بجز تكايا متقاضی صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی واحد‌های تجاری و اداری باشند تا 20 ‌متر‌مربع از پرداخت عوارض تجاری معاف و مازاد آن طبق تعرفه عادی عمل مي‌گردد.

  بند (3) متراژ بناهای تجاری (شامل داروخانه- بوفه مواد غذائی و خوراکی- فروشگاه محصولات و ...) یا فضاهای اداری موجود در این کاربریها با تعرفه مربوط به تجاری و اداری مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

  2

  در همكف

   P

  3

  در طبقه اول

   P 7/0

  4

  در طبقه دوم

   P 5/0

  5

  درطبقه سوم به بالا

   P 4/0

   

          

   

   

   

  «« تعرفه شماره (10-2) -  عوارض صدور پروانه ساختمانی واحد‌های مطب پزشکان‌، روان‌پزشکان‌، دندانپزشکی‌، بينايی‌سنجی‌، راديولوژيست‌ها‌، ماماها، سونوگرافی‌ و حرف وابسته »»

  رديف

  عنوان طبقات

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض هر متر مربع

  توضيحات

  1

  زیرزمین

  P 9

  -

  2

  همکف

  P 11

  3

  طبقه اول و بالاتر

  P 8

  4

  انباری در زیر زمین یا همکف و دیگر طبقات

  50 درصد تعرفه مصوب

   

  تبصره 1 : به هنگام مراجعه مالكين محترم جهت مرمت و بازسازي عوارض مربوطه با كاربري مسكوني10% ،  كاربري اداري و صنعتي و خدماتي 20% ، تجـاري 30%  ، و ساير كاربريها تا 15%  ،  عوارض صدور پروانه ساخت قابل وصـول خواهد بود.

  تبصره 2 :چنانچه در ملكي بهره برداري در كاربري غير مرتبط صورت پذيرد مشمول وصول 30% عوارض زير بنا تحت عنوان عوارض بهره برداري در كاربري غير مرتبط خواهد گرديد.

   «« تعرفه شماره (11-2) - عوارض صدور مجوز احصار »»

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  عوارض صدور مجوز احصار به ازاء متر طول

  P.H.L+K

  بند (1)‌: : درتبديل مصالح از مصالح پائين به بالا (مثلاً از گل به آجر يا بلوك معادل25 %% تعرفه روز اخذ گردد، مشروط بر اينكه ديوار موجود مجاز يا بر اساس ضوابط شهرسازي فرسوده باشد.

    بند (2): ديواركشي ساختمانهاي مخروبه و يا زمينهائي كه داراي بنا باشد و همچنين ديوارهاي قديمي مشروط براينكه ديواركشي حقي از لحاظ تفكيك، تملك، تغييركاربري و ساير ضوابط شهرداري براي مالك يا متصرف ايجاد نكند در صورت تأييد از حوزه معاونت شهرسازي و معماري، بر هر متر طول ديوار 15% فرمول صدرالاشاره وصول خواهدشد .

  بند(3): بابت نرده كشي 70%،فنس 50% و تور ،سيم خاردار،تور پلاستيكي و مرغي و خاكريز 30 % فرمول فوق محاسبه مي گردد.

  ضريب ارزش افزوده k در كاربريها

  حريم شهر

   

  كليه اراضي واقع در حريم شهر با هر نوع پهنه به استثناء اراضي و املاكي كه از طريق كارگروه شوراي برنامه ريزي استان تغيير كاربري شده اند .

  K=160.p.C

  اراضي و املاكي كه ازطريقكارگروه شوراي برنامه ريزي استان تغيير كاربري شده اند و پروانه احداث بنا اخذ مي نمايند.

  K=100000

  محدوده شهر

  اراضي كشاورزي ، زراعي و باغات به استثناء آن دسته از باغات كه به هنگام اخذ مجوز از طريق كميسيون ماده 7 باغ شناسايي شده و شناسنامه باغ دريافت كرده اند  

  K=160.p.C

  بند 4 : در مجوزه هاي صادره بناهاي تجاري، اداري و خدماتي  و صنعتي نياز به دريافت عوارض قانوني ديوار كشي بر اساس مساحت اعلام شده از سوي واحد شهرسازي به هنگام صدور مجوز ساخت مي باشد .

  بند 5: C برابر است با محيط عرصه ملك

  ساير و باغاتي كه از طريق كميسيون ماده 7 باغ شناسايي شده و شناسنامه باغ صادر شده است . 

  K=100000

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  1

  عوارض تامین پاركينگ براي  هر واحد‌ مسكوني

  P.S 24

  بند (1)‌: بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌‌ها ضروری مي‌باشد.

  بند (2)‌: در موارد استثناي از جمله موارد ذیل شهرداری مي‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌‌های ماده 5 یا کمیته‌‌های فنی طرح‌های ‌هادی) بدون تأمین پارکینگ‌، پروانه ساختمانی صادر نماید:

  1. ساختمان در برخیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر وبیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
  2. ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
  3. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
  4. ساختمان در بر کوچه‌‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه‌، امکان عبور اتومبیل نباشد.
  5. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد‌، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
  6. درصورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که ازنظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

  بند (3)‌: شیب مقرر در رديف 5 از بند 2 بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین مي‌گردد.

  بند (4)‌: شهرداری درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌اي واريز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه می نماید.

  بند (5)‌: براساس رأي شماره 1481-1477 مورخه 12/12/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري تكليف عدم رعايت پاركينگ و يا كسري آن را معين و متخلف را براساس رأي كميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محكوم نموده ، وصول عوارض در مورد حذف يا كسر پاركينگ ، خلاف هدف و حكم مقنن مي باشـد.

  بند (6): حداقل فضای مورد نیاز یک واحد پارکینگ 25 مترمربع می باشد.(5/2ُ×5 بانضمام یک برابر آن جهت مانور و مسیر حرکت)

  بند(7): ساختمانهاي ويلاي كه در زمان حاكميت شهرداري تهران بنا گرديده و فاقد پاركينگ مورد نياز مي باشد مشمول عوارض حذف پاركينگ نمي گردند .

   

  2

  عوارض تامین پاركينگ براي هر واحد‌ تجاري

  P.S 40

  3

  عوارض تامین پاركينگ براي هر واحد‌ اداري یاکارگاهی یا صنعتی

  P.S 32

  4

  عوارض تامین پاركينگ براي سایر کاربری‌‌ها

  P.S 8

   

                        «« تعرفه شماره (13-2) - عوارض ارزش افزوده تفكيك (تفكيك اراضي و ساختماني)»»

  رديف

  عنوان کاربری

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عرصه

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض اعیان

  توضيحات

  1

  مسكوني به ازاء هر ‌متر‌مربع

  P 10

  P 10%

  بند (1)‌: کلیه املاکی که به‌استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سند دریافت و عوارض تفکیک وحقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت این عوارض مي‌باشند.

  بند(2)‌: عوارض تفکیک در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید قابل وصول مي‌باشـد.

  بند (3)‌: اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 زمین‌‌های بالای 500 ‌متر‌مربع را تفکیک نموده‌اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک  عرصه نخواهند بود.

  بند (4): تقسيم يك ملك به دو يا چند قطعه بر اثر عبور خيابان ، عبور لوله هاي آبرساني ، گاز رساني و دكل هاي برق ، تفكيك تلقي نمي شود و مشمول عوارض موضوع اين ماده نمي گردد .

  بند(5): ضریبP  برای محاسبه عوارض عرصه، ارزش منطقه ای و در محاسبه عوارض اعیانی، ارزش معاملاتی می باشـد.

  بند(6): شهرداری مکلف است عوارض تفکیک اعیان را تا قبل از صدور پایانکار ساختمان از مالک یا ذینفع قانونی آن وصول نماید.

  تبصره: کارخانجات تا قبل از هرگونه افراز و واگذاری قسمت یا بخشهائی از ملک بنام مالک یا غیر، از شمول عوارض تفکیک اعیان مستثنی می باشند.  

  2

  تجاري به ازاء هر مترمربع

  P 30

  P 70%

  3

  صنعتي و کارگاهی به ازاء هرمترمربع

  P 15

  P 50%

  4

  اداري و خدماتی به ازاء هرمترمربع

  P 22

  P 40%

  5

  باغ - ویلا به ازاء هرمترمربع

  P 12

  P 20%

  6

  پارکینگ، پایانه و انبار به ازاء هرمترمربع

  P 8

  P 15%

  7

  آموزشی-بهداشتی- درمانی تفریحی،تفرجی و فضای سبز به ازاء هرمترمربع

  P 3

  P 2%

  8

  مذهبی و فرهنگی و ورزشی به ازاء هرمترمربع

  P 20%

  --

  9

  تأسیسات و تجهیزات شهری به ازاء هرمترمربع

  P 30

  P 70%

  10

  سایر کاربریها به ازاء هرمترمربع

  P 2

  P 5%

   

   

  ««تعرفه شماره (14-2) – بهاي خدمات صدور استعلام (عرصه و اعيان) اعم از مسکونی‌، تجاری‌، اداری و ساير کاربری‌‌ها»»

  ردیف

  عنوان کاربری

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض برای هر متر مربع(عرصه و اعیان)

  توضيحات

  1

  مسکونی

  P 2%

  بند(1) ‌: این عوارض به هنگام صدور هرگونه گواهی انتقال ملک اخذ مي‌گردد.

  بند(2):  در فرمول مذكورP قيمت منطقه بندي زمين و ارزش معاملاتی املاک بوده و براي عرصه و اعيان هر متر مربع بطور جداگانه محاسبه مي شود.

   

   

  2

  تجاری

  P 6%

  3

  اداری

  P 4%

  4

  صنعتی-کارگاهی-خدماتی

  P 3%

  5

  سایر کاربریها

  P 1%

   

  «« تعرفه شماره (15-2) – بهاي خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق كاربري »»

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  1

   ورزشي ، تفريحي وفضاي سبز به مسكوني

  ( t+1) (p+D2 ) =A

  بند (1)‌: املاكي كه بر اساس طرح‌‌هاي مصوب شهري یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 5‌، مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری یابد این عوارض اخذ خواهد شد.

  بند (2)‌: هر گونه ابقاء کاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده 5 مصوبه ابقاء یا تثبیت صادر می‌گردد، در صورتی که مالکیت بر اساس آخرین پروانه تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمي‌گردد.

  2

   انتظامي ، آموزشي و كشاورزي به مسكوني

  ( t+1) (p+D2 ) =A

  2

  مسكوني به تجاري

  A3

  3

  مسکونی به اداری

  A

  4

  مسکونی به صنعتی/کارگاهی/خدماتی

  A 5/1

  5

  اداری به تجاری

  A 2

  6

  صنعتی/کارگاهی/خدماتی به تجاری

  A 5/1

  7

  صنعتی/کارگاهی/خدماتی به اداری

  -

  8

   

  -

    

   

   «« تعرفه شماره (16-2) - عوارض مازاد بر تراكم پايه »»

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  1

  عوارض مازاد بر تراكم مجاز پيش‌بيني شده در طرح هاي مصوب شهري و براي موارد مطروحه در كميسيون ماده 100

  ( t + 1)(P+D2)=A

  شرح

  ضريبT

  طرفين بزرگراه آيت اله سعيدي

  5/2

  خيابان هاي با گذر 1/35 متر به بالا

  4/1

  خيابان هاي گذر 1/24-35

  8/0

  خيابان هاي گذر 1/18-24

  6/0

  خيابان هاي با گذر 1/12-18

  4/0

  خيابان هاي با گذر 1/6-12

  2/0

  خيابانهاي با گذر زير 6 متري

  1/0

   

  - نسبت به عوارض مازاد تراكم مازاد بر120% تاسقف180% مساوي با A (يك طبقه مازاد) روي طبقه مجاز

           2- نسبت به عوارض مازاد تراكم از 180% تا سقف 240%                    3/1 A=  (دو طبقه)

           3- نسبت به عوارض مازاد تراكم از 241% تا سقف 300%                  5/1 A=  (سه طبقه )

           4- نسبت به عوارض مازاد تراكم از 301% به بالا                               2 A=  (چهار طبقه)

   

  2

  عوارض مازاد بر تراكم مجاز پيش‌بيني شده در طرح هاي مصوب شهري و براي موارد مطروحه در كميسيون ماده 5

  M×A           

   

                  A: عوارض يك متر مازاد بر تراكم در كاربري ها

  D  :    ارزش معاملاتي ساختمان موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم

   P :     ارزش منطقه اي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم

  T  :    ضريب مورد نظر بر اساس معابر سطح شهر

   M : ضريب بر اساس مرغوبيت ملك 

  ب: تعيين عوارض مازاد بر تراكم اداري ، تجاري و صـنعتي :

   

  رديف

  شـــرح

  تجاري

  اداري

  1

  همكف                            

  A4

  2A

  2

  طبقه اول                  

  A8/2

  1/5A

  3

  مابقي طبقات و نيم طبقه 

  2/2A

  1/2A

  4

  زير زمين

  1/8A

  0/8 A

  5

  انبار

  2A

  A

   

   

  ج ساير كاربريـها : 

   

  رديف

  نوع كاربـري

  طبقه

  فرمول محاسبه

  1

  صنعتي و كارگاهي و خدماتي

  همكف

  A5/2

  ساير طبقات

  A7/1

  2

  بهداشتي و درماني

  همكف

  A7/1

  ساير طبقات

  A 5/0

  3

  مذهبي و فرهنگي

  همكف

   A05/0

  ساير طبقات

   A01/0

  4

  ورزشي و تفريحي

  همكف

  A 5/0

  ساير طبقات

  A 1/0

  5

  تأسيسات و تجهيزات شهري

  همكف

  A 1/1

  ساير طبقات

  A 6/0

   

                                                                    «« تعرفه شماره (17-2) - عوارض تطويل پروانه ساختماني»»

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  عوارض تطویل پروانه ساختماني

  بر اساس تباصر مندرج در توضیحات

  بند(1)‌: طبق بند 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه‌‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌‌ها صادر مي‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. شورا‌های اسلامی شهر مي‌توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان (الف، ب، ج، د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید.

  بند (2)‌: چنانچه مالكين براي تمديد پروانه ساختماني در داخل مهلت مقرر در پروانه درخواست اصلاح يا تغيير مفاد پروانه داشته باشند به طوري كه  متراژ و نوع كاربري و تعداد واحد و ارتفاع و دهنه مجاز تغيير نيابد، شهرداری  پس از اخذ عوارض نوسازي اقدام به تمديد پروانه ساختماني مي‌نمايد.

  بند (3)‌: متقاضیانی كه پس از پايان مهلت مقرر در پروانه ساختماني ‌براي تمديد پروانه مراجعه مي‌نمايند، مکلف به پرداخت مابه التفاوت کلیه عوارضهای پرداختی در زمان صدور پروانه، نسبت به تعرفه روز مي‌باشند.(از جمله زيربنا-پذيره-مازاد تراكم-پاركينگ و....)

  تبصره: چنانچه در زمان تمدید پروانه، آیتمی در تعرفه روز حذف یا اضافه شده باشد، شهرداری مکلف است در محاسبات خود نسبت به حذف یا اضافه نمودن آن موارد اقدام نماید.  

  بند (4)‌: اعلام شروع و خاتمه عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر مي‌باشـد.

  بند (5)‌: مالکینی كه قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (بار اول) از احداث بنا صرف نظر نمايند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداري مي‌بایست پس از کسر 5%کل عوارض صدور پروانه نسبت به استرداد الباقی مبالغ دریافتی و همچنین اوراق مالی درجریان وصول اقدام نمايد.

  تبصره: عوارض تفکیک عرصه در راستا اجرای ماده 101 قانون شهرداری و همچنین عوارض نوسازی باستناد ماده 2 قانون نوسازی وعمران شهری دریافت و جزء عوارض صدور پروانه محسوب نمی شوند.

  بند(6): ساختمان هايي كه مالك قبل از اتمام مهلت پروانه ملك درخواست تمديد نموده و داراي تخلف ساختماني باشد و پرونده آنها به لحاظ طرح در كميسيون مذكور بلااقدام مانده است ، مدت زماني كه براي رسيدگي و اتخاذ تصميم كميسيون صرف مي گردد به مهلت پروانه اضافه مي شود.

   

   

   تبصره : در مورد ساختمانهاي قديمي (قبل از سال 66) كه بدون پروانه ساخت احداث گرديده اند،  اخذ عوارض پايانكار به شرح جدول ذيل انجام خواهد شد.

  باغ،ويلا

  تجاري

  صنعتي ،اداري و خدماتی

  مسكوني و سرایداری

  آموزشي،بهداشتي،مذهبي،فرهنگي،ورزشي

  18.000

  30000

  20000

  15000

  7.000

   

                                                   ««  تعرفه شماره (18-2) - عوارض پيش‌آمدگي مشرف به حياط يا معابر عمومی »»

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  عوارض پيش‌آمدگي مشرف به معابر به ازای هر ‌متر‌مربع

  بند (1)‌: كليه ضوابط مقرر در بخشنامه 34/3/1/25798 مورخ 8/12/1372 وزير محترم كشور به شرح ذیل لازم الرعايه است‌:

  1- در صورتي‌كه پيش‌آمدگي در معبر عمومي، به‌صورت روبسته و زير‌بناي مفيد مورد استفاده واحد‌هاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي قرار گيرد، علاوه بر اين‌كه جزو زيربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد. از هر مترمربع پيش‌آمدگي 3 برابر این تعرفه مشروط بر اين‌كه از  قيمت روز زمين تجاوز ننمايد، از متقاضيان وصول خواهد گرديد.

  2- اگر پيش‌آمدگي به‌صورت روبسته و داراي ديوار‌هاي جانبي باشد ولي به‌صورت بناي غيرمفيد مورد استفاده قرار گيرد (صرفاً به‌صورت بالكن) علاوه بر اين‌كه جزو زيربناي ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد، از هر مترمربع پيش‌آمدگي 50% بند يك وصول خواهد شد.

  3- چنانچه پيش‌آمدگي به‌صورت روباز و فاقد ديوار‌هاي جانبي (تراس) باشد معـادل 50% وصـول خواهد شد.

  بند(1): چنانچه پيش‌آمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفاً به‌صورت سايه‌بان(ابرو) مورد استفاده قرار گيرد. مشمول مقررات اين تعرفه نخواهد بود.   

  بند (2)‌: چنانچه پيش‌آمدگي پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط كميسيون ماده صد، وصول عوارض پيش‌آمدگي (علاوه بر عوارض مازاد تراكم ، عوارض پذیره و یا زیربنا) بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد .

  1

  در واحد‌های تجاری

  P 12

  2

  در واحد‌های اداری و صنعتی

  P 10

  3

  در واحد‌های مسکونی

  P 5

  4

  در واحد‌هاي فرهنگي، هنري‌، ورزشي‌، آموزشي‌، بهداشتي درماني‌، پزشكي و غيره

  P

   

  ««   تعرفه شماره (19-2) - عوارض اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط طرح‌های توسعه شهری ومفاد پروانه ساختماني »»

  رديف

  موارد شمول

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  1

  مسکونی

  2P× (سطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

  بند(1): وصول عوارض موضوع این تعرفه در موارد مغایربا مفاد پروانه ساختمانی‌، صرفاً در صورت ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد‌، مجاز مي‌باشد.

  بند (2)‌: منظور از سطح بنا، سطح طبقه‌ای است که اضافه ارتفاع دارد.

   

  2

  تجاری

  P5× (سطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

  3

  اداری

  P3× (سطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

  4

  صنعتي-انباري-پاركينگ و غيره

  P2× (سطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

   

               ««     تعرفه شماره 20-2) - عوارض خدمات شهری »»

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  1

  بهاي ارائه خدمات ايمني و آتش نشاني

  معادل 5% عوارض زیربنا و پذيره به اضافه یک درصد عوارض
  مازاد تراکم ساختمان‌‌

  بند (1)‌: این عوارض هنگام صدور پروانه، اصلاح و یا پایان کار ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد.

  بند (2)‌: ضریب k حداکثر پنج درصد تعیین مي‌گردد.

  بند (3)‌: عوارض فوق از بنا‌هایی که توسط کمسیون ماده 100 رای ابقاء صادر مي‌شود نیز وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد.

  2

  بهاي ارايه خدمات حفظ و ايجاد فضای سبز

  معادل 5% عوارض زیربنا، پذیره و عوارض مازاد تراکم ساختمان‌‌

   

   

   

  در صورتي كه امكان تأمين فضاي سبز در ملك مطابق ضوابط براي مالك مقدور نباشد مالك علاوه بر عوارض متعلقه بابت كمبود فضاي سبز مورد نياز ملك ، مطابق فرمول ذيل عمل مي شود ، مضافاً اينكه در خصوص آپارتمان هاي مسكوني و مجتمع هاي تجاري واداري تعداد واحد يا باب به عنوان N در فرمول ضرب مي شود.    

                                                                                                                                                                                                             F=M+N+4Pمسکونی                                                                                     F=M+N+ 8P                                                                                                                                                        ساير كاربريها

     P   = ارزش منطقه اي     

        M = عدد ثابت هزينه اجراي فضاي سبز براي يك متر مربع براي كليه شهرهاي استان تهران 150.000 ريال در نظر گرفته شده است .

   N= عدد ثابت هزينه نگهداري يك متر مربع فضاي سبز براي كليه شهرهاي استان تهران 150.000 ريال در نظر گرفته شده است .

   

           ««  تعرفه شماره (21-2) – عوارض بقاياي سطح شهر (آن قسمت از اراضی و مستحدثاتی که مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری نمي‌باشند) »»

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  1

  عوارض اعياني

  5/1% ×ارزش معاملاتی × مساحت اعياني

  ارزش معاملاتی و ارزش منطقه ای عرصه و اعیان هر شهر بر اساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین و برای اجرا ابلاغ میگردد.

  2

  عوارض عرصه

  5/1% ×قيمت منطقه‌اي × مساحت عرصه

   

  تعرفه(22-2): عوارض بر قطع اشجـار (غير مجاز)

   

   1.قطع بوته قبل از پايان دوره باردهي بر اساس نظريه كارشناس فضاي سبز و كميسيون ماده 14 به ازاي هر اصله 530.000 ريال

   2.درخت با محيط بن تا 50 سانتي متر هر اصله 000/900 /9 ريال

   3. درخت با محيط بن تا 100 سانتي متر علاوه بر 000/900/9 ريال به ازاء هر سانتي‌متر مازاد بر 50 سانتي‌متر 000/99 ريال

   4.درخت با بن بيش از يك متر علاوه بر پانزده ميليون ريال به ازاي هر سانتي متر مازاد بر يك متر هر سانتي متر 000/530 ريال

   

  تعرفه(23-2): عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي تعريض يا توسعه معابر شهري

   

  كليات :

     به كليه اراضي و املاكي كه بر اثر طرحهاي احداث ، تعريض ، توسعه و اصلاح معابر و ميادين در بر گذر احداثي ، اصلاحي ، تعريض و يا توسعه اي واقع شده و يا مي شوند عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي تعريض يا توسعه معابر شهري براي يكبار تعلق ميگيرد كه برابر مفاد ذيل توسط شهرداري وصول خواهد شد.

  تبصره 1 :   عوارض موضوعه براي هر قطعه زميني كه در معرض اجراي طرحهاي مذكور قرار ميگيرد . عبارتست از سه برابر مابه التفاوت ارزش منطقه ای قطعه زمين ، قبل از اجراي طرح با ارزش منطقه ای بعد از اجراي طرحهاي مذكور ، مشروط بر آنكه مبلغ حاصله از بيست درصد قيمت روز ملک به تشخيص كارشناس رسمي مرضي الطرفين(ازكارشناسان رسمي دادگستري) تجاوز نكنـد.

                                                                                 20% قیمت کارشناسی روز   < ( p - Gp) 3

  تبصره 2:  زمان شمول این عوارض در مورد كليه اراضي و املاكي است كه قبلاً پشت جبهه بوده و در اثر تعريض در برگذر جديد قرار ميگيرند و يا در اثر احداث معابر و تملك املاك واقع در مسير آن دربر گذر جديد واقع ميشوند. زمان اجراي طرح يعني شروع به اجرا از نقطه مجاور يا مقابل هر پلاك خواهد بود.

  تبصره 3:   درمورد شمول اين عوارض ،دسترسي ملاك نبوده بلكه ارزش افزوده ايجاد شده مطرح است. لذا چنانچه ايجاد بزرگراه با(دسترسي و يا بدون دسترسي) منجر به افزايش قيمت منطقه اي شود املاك مذكور مشمول پرداخت عوارض خواهند بود .

   

  تعرفه(24-2): ارزش افزوده ورود به محدوده قانوني ناشي از طرحهاي توسعه شهري

          

  كليه اراضي كه در اثر گسترش شهر در داخل محدوده قانوني قرار گيرند بر اساس تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها اقدام شود.

  S × P × 20% = B

   

  تعرفه(25-2): بهاي خدمات صدور المثني پروانه ساختمان

   صدور پروانه ساختماني المثني بعد از محرز شدن وقوع سانحه و يا مفقود شدن و يا بعد از تائيد از بين رفتن پروانه در اثر حوادث از سوي مراجع ذيصلاح و اخذ تعهد ثبتي مبني بر قبول كليه مسئوليت هاي حقوقي  و جزائي توسط متقاضي و با پرداخت مبلغ 500,000 ريال و عوارض بازديد مقدور مي باشد.

   

   تعرفه(26-2) : بهاي خدمات ناشي از حق النظاره مهندسين     

    اين عوارض بر اساس تعرفه 34/3/1/19855 مورخ 19/10/1372 و دستور العمل هاي وزارت كشور به همان مبنا و چهارچوب قانوني تصويب گرديده توسط شهرداري قابل وصول مي باشد .

   تبصره: درهنگام صدور پروانه ساختماني براي تهيه نقشه و نظارت مهندسين ناظر ساختماني به مأخذ 5% از كل هزينه تهيه نقشه و حق الزحمه نظارت در هنگام اخذ جواز مربوطه اخذ گردد.

      ریال   35000 =   هزینه هرمتر حق النظاره  غیرمسکونی                    ریال 28000  = حق النظاره هرمتر  مسکونی

  تعرفه(27-2): عوارض تجميع پلاك هاي همجوار

  به منظور تشويق مالكين جهت تجميع پلاك هاي همجوار (داراي سند رسمي ) ، عوارض زيربنا و حداكثر 60% تراكم مازاد مسكوني قطعات تجميع شده به شرح جدول ذيل محاسبه مي گردد :

   

  رديف

  تعداد قطعات تجميع شده

  درصد عوارض متعلقه

  1

  دو قطعه

  پنجاه درصد (30%)

  2

  سه قطعه

  چهل درصد (25%)

  3

  چهار قطعه

  سي درصد (20%)

  4

  پنج قطعه

  بيست و پنج درصد (15%)

  5

  شش قطعه و بيشتر

  بيست درصد (10%)

   

       تبصره : شرايط پيش بيني شده در جدول فوق براي املاكي تسري دارد كه داراي سند رسمي و مساحت  پلاك هاي تجميع شده حداكثر به متراژ حدنصاب تفكيك زمين در شهر چهاردانگه برسد در صورتي كه حاصل تجميع قطعات پس از اصلاح از رقم حد نصاب مصوب بيشتر باشد تسهيلات لحاظ شده به رقم مازاد بر رقم حد نصاب تعلق نمي گيرد و شهرداري براي مساحت مازاد مطابق تعرفه هاي مصوب عمل مي نمايد.

   

  تعرفه(28-2): عوارض ايجـاد درب اضافي

         عوارض ايجاد درب اضافي علاوه بر درب موجود املاك در اضلاع ديگر (به غير از ضلعي كه درب اولي ملك در آن واقع شده) طبق فرمول زير محاسبه و وصول مي شود :

   S1 ×  p1 × عرض گذر × طول بر درب    =    عوارض ايجاد درب (اضافه)

                                                                                                                                                                                                10       4                   2                      

             تبصره : مساحت عرصه درصورتي كه از 1500 متر مربع بيشتر باشد ازحداكثر 1500 مترمربع استفاده  شود.

   

   

  تعرفه(29-2): حق بازديد و كارشناسي

         در هنگام ارجاع پرونده هاي شهرسازي و يا درخواست مودي به اداره درآمد و نوسازي عوارض تحت عنوان عوارض بازديد از مؤدي طبق فرم ذيل اخذ ميگردد .                                                  

   

                                                                                      تعداد واحد ها     تعداد بازديدها                                                                       

              ابنيه و مستحدثات داراي اعيان                                                     100000 × N  ×  Z

                   اراضي كارگاهي و صنعتي                                                                               ×100000 ×  Z 

                                                                                                                                                                                                      

                سایر کاربریهاو اراضی بایر                                                                     ×100000 ×     Z      

   

  تعرفه(30-2):  بهاي خدمات برپايي نمايشگاه و فروش بليط

   

      برپايي نمايشگاه‌هاي بازرگاني _ تجاري و مطبوعات و ... در سطوح محلي در محدوده قانوني و حريم شهر به استثناي نمايشگاه هاي صنايع دستي مشمول عوارض به شرح ذيل مي‌باشند:

  1. عوارض فروش بليط ورودي، اعم از افراد وخودرو به مأخذ پنج درصد(5%) بهاي بليط تعيين مي شود.                 

  2-عوارض اجاره محل واگذاري غرفه به اشخاص حقيقي و حقوقي معادل پنج درصد (5%) بهاي محل واگذاري خواهد بود

   

   

   

   

   

  تعرفه(31-2):عوارض حاصل از سيما و منظر محيط شهري

      به استناد تبصره يكم ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و مواد 1، 2، 3، 7 ، 12 آئين نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر ، بخش و شهرك به شهرداري چهادرانگه اجازه داده مي شود تا نسبت به اخذ عوارض از كليه تابلوهاي منصوب در سطح شهر چهاردانگه به شرح ذيل اقدام نمايد . 

  الف: عوارض تابلو با شرايط ذيل

  1. هر تخته برزنت تا 10 مترمربع روزانه 000/40 ريال
  2. هر تخته برزنت بيش از 10 متر مربع روزانه 70.000 ريال
  3. بيل بورد بر روي سازه هاي فلزي با انعكاس نور از بيرون بر روي سازه به ازاي هر متر مربع 20,000 ريال بصورت روزانه
  4. ديوار نويسي با موافقت شهرداري در مكان هاي عمومي به ازاي هر متر مربع براي هر روز تبليغات حداقل 7000ريال

             تبصره 1: در خصوص مكانهايي كه جهت استفاده تبليغاتي از طريق شهرداري ( به غير از طرفين بزرگراه آيت اله سعيدي ) دراختيار متقاضيان گذارده ميشود حداقل عوارض وصولي از قرار هر متر مربع مبلغ 1.500.000 ريال به طور ماهيانه خواهد بودو براي محور آيت اله سعيدي روزانه 150,000 ريال براي هرمترمربع .

            تبصره2 : در زمان محاسبه عوارض تابلوها مقدار ارتفاع پايه تابلوها به مقدار مساحت تابلو اضافه مي‌گردد.

  عوارض تابلوهاي تبليغاتي باشرايط ذيل بر اساس متر مربع واحتساب ريالي آن به صورت ماهيانه

  نوع  تابلو

      نحوه استقرار تابلو

  معمولي (فلزي  يا چوبي)

  نئون پلاستيك

  انواع ديگر ( كامپيوتري و ديجيتالي چاپي)

  تبليغاتي

  تبليغاتي

  تبليغاتي

  نصب شده بر روي ديوار يا بدنه ساختمان

  45.000

  80.000

  130.000

  عمود بر ديوار

  100.000

  160.000

  220.000

  هر نوع تابلو منصوب بر پايه جدار از ملك

  160.000

  300.000

  500.000

   

   

    تعداد ماهها × نرخ عوارض پایه × ( طول × عرض ) =  عوارض تابلو

    تبصره1 : رعايت ضوابط اداره زيبا سازي شهرداري در كليه موارد فوق الذكر الزامي مي باشد.

    تبصره2 : در صورت پرداخت عوارض در دوره مشموليت توسط مؤدي 80% عوارض دريافت خواهد شد.

  تبصره 3: عوارض تابلوهاي تبليغاتي كالاهاي خارجي 50% بيشتر از نصاب هاي تعيين شده در جدول موضوع ماده واحده اين مصوبه تعيين مي شود .

  تبصره 4: تابلوهاي معرفي ، ناشرين و فروشندگان كتاب و نشريات (مطبوعات) و موسسات فرهنگي ، ورزشي و هنري در صورتيكه كالاي خاصي را تبليغ نكرده باشند از شمول اين مصوبه  مستثني مي باشند .

  تبصره 5: در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر ، بهره بردار ( مؤدي ) مشمول پرداخت جريمه تأخير موضوع بند الف تبصره3 ماده42 قانون ماليات برارزش افزوده خواهد بود.

   

  تعرفه(32-2):  بهاي خدمات انبارها و سردخانه ها

     براي محاسبه عوارض ماهيانه انبارها و سردخانه ها با توجه به تنوع مساحت فضاهاي انبارها و سردخانه ها از نوع استفاده آنها براي گروه هاي شغلي مختلف ازجمله: صنعتي، كشاورزي، بازرگاني ، تجاري و ... از فرمول ذيل استفاده مي شود :                                            (P×S×K)            A=  H +

                                                                                                                                                                                                                                        100

  A= عوارض ماهيانه

  H= قيمت پايه صنف انبار يا سردخانه مندرج در جدول تعرفه عوارض صنفي

  P= قيمت منطقه اي محل استقرار انبار يا سردخانه

  S= مساحت بناي انبار يا سردخانه

  K= ضريب شغلي كه براي شغل هاي مختلف ضريب هاي ذيل لحاظ مي شود.

  كشاورزي = 1/0                                                               صنعتي = 5/0                                           بازرگاني = 1

  تجاري = 5/0                                                                        ساير = 5/0

       تبصره 1 : فضاي مربوط به شوارع – فضاي سبز – تأسيسات - ساختمان هاي اداري انبارها - سردخانه‌ها و همچنين فضاهايي كه مورد تاييد كارشناسان مربوطه فاقد فعاليت باشد بعنوان فضاي انبار تلقي نمي شود. و در در صورتيكه فضاي باز بعنوان انبار استفاده شود 50% مبلغ محاسبه شده فضاي باز اخذ و وصول خواهد شد./

      تبصره 2 : براي فضاهاي انبار بيش از 5000 متر مربع به ازاء متراژ اضافي حداكثر تا 000/60 مترمربع ده درصد (10%) تخفيف در نظر گرفته شود و براي متراژ اضافي بيش از 000/60 متر مربع تخفيفي معادل بيست درصد (20%) لحاظ مي شود.

   

  تعرفه(33-2): هزينه خدمات دفن اموات

  • بابت هزينة هريك طبقه قبر جهت دفن اموات مبلغ 000/000/5 ريال دريافت مي گردد.
  • بابت قبور احداثي دوطبقه توسط شهرداري، مؤدي ملزم به پرداخت مبلغ 000/000/8 ريال در سال 95 در وجه شهرداري مي‌باشد به صورتي كه ميت فعلي در يك طبقه دفن و طبقه بعدي بنا به پيشنهاد صاحب قبر به نام شخص مورد نظر در آتي استفاده خواهد شد . در هرصورت قيمت طبقه دوم پيش‌خريد شده  طبق عوارض سال استفاده محاسبه و دريافت مي‌گردد.
  • افراد غير بومي به مأخذ چهاربرابر مبلغ فوق دريافت مي گردد.
  • جهت ارج نهادن به فرهنگ ايثار و شهادت و پاسداشت والدين معزز شهدا و مفقودين، جهت خاكسپاري والدين محترم شهدا و خانواده درجه يك معظم شهدا ، آزادگان ، جانبازان و مفقودين گرانقدر بومي شهر و بخش چهاردانگه خدمات مذكور بصورت رايگان ارائه خواهد شد .
  • در خصوص افراد و خانواده هاي بي  بضاعت بومي شهر چهاردانگه ، خدمات مذكور مشمول تخفيفي با نظر شهردار محترم خواهد بود و تعيين ميزان اين تخفيف صرفاً از اختيارات شهردار مي باشد .
  • تعرفه(34-2): درآمد حاصل از فروش و جمع آوري زباله 
  • مقرر گرديد به استناد مواد هفتم و هشتم قانون مديريت پسماند مصوب 20/2/1383 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرائي مربوطه مصوب 1/5/1384 هيأت محترم وزيران دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند عادي شهري ، شهرداري چهاردانگه در سال 1395 مجاز است نسبت به وصول بهاي خدمات مديريت پسماندهاي شهري اقدام نمايد .
  • روش محاسبه بهاء خدمات مديريت پسماند شهري براي هر متر مربع :
  • R ( CT + Cd)                  × D ×C=f                                                                                 
  •                                      بعد خانوار شهري= F
  •                                                                                                                               تعداد روزهاي سال = D                                                                                                                      سرانه توليد پسماند درهر شهر R  = 
  •                                                                                هزينه جمع آوري و حمل يك كيلوگرم پسماند عادي شهريCT =                                                             
  •                                                                                     هزينه دفع و حمل يك كيلوگرم پسماند عادي شهري = Cd                        
  •                                                                                                                                              مساحت اعيان S =  
  • كليه اشخاص حقيقي و حقوقي بهره بردار (مالكين و مستأجرين كارگاها و كارخانجات موجود در حريم و محدوده به علاوه كليه فعالان اقتصادي واقع در طرفين محور آيت اله سعيدي ) شهر چهاردانگه مكلف به پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند آن واحدها بوده و در صورت هرگونه نقل وانتقال املاك و يا واگذاري مالكين به مستأجرين جديد بدون پرداخت و تسويه حساب بدهي معوق ، بهاي خدمات مديريت پسماند آن واحدها به عهده انتقال گيرنده (مالكين) خواهد بود.

   مؤدياني كه تا پايان هر سال نسبت به پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند همان سال اقدام نمايند مشمول ده درصد (10%) بخشودگي بعنوان جايزه خوش حسابي خواهند بود.

  • تعرفه(35-2): عوارض بر دفاتر بيمه
  •        مقرر گرديد ماهيانه هريك از دفاتر بيمه مستقر درسطح شهر چهاردانگه كه نسبت به  پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده اقدامي ننموده اند مبلغ 100.000 ريال به شهرداري پرداخت نمايند.
  • تعرفه(36-2): بهاء خدمات به آموزشگاههاي رانندگي
  •      شهرداري مكلف است از هرنمايندگي مجازتعليم رانندگي مبلغ1.000.000 ريال ماهيانه  بعنوان بهاء خدمات در وجه شهرداري وصول نمايد.

   

  • تعرفه(37-2): بهاء خدمات به فعالان اقتصـادي
  •  در اجراي تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده شهرداري مجاز است از كليه فعالان اقتصادي ( توليد كنندگان كالا و يا ارائه دهندگان خدمات) مادامي كه مشمول مفاد ماده 38 قانون مارالذكر و تعرفه عوارض صنفي شهرداري نمي باشند بهاء خدمات را بصورت سالانه به شرح ذيل وصول نمايد . 

  (p × s2 × 25% ) + (p × 1 s× 63% )

  •    S1= مساحت اعيان قابل بهره برداري
  •   s2 = مساحت محوطه(بجز گذر ومعابر داخل ملك كه صرفاً بعنوان محل عبور ومرور ، فضاي سبز و پاركينگ خودرو و همچنين فضاهايي كه مورد تائيد كارشناسان مربوطه فاقد فعاليت كسبي مي باشند استفاده مي شود. )
  •  

   تبصره : واحدهاي ارائه دهنده خدمات هتل، متل، مهمانسرا، مسافرخانه، تالارها وباشگاهها مكلفند دو درصد(2% ) هزينه خدمات ارائه شده (از قبيل اقامت ،غذا و... ) را بعنوان بهاء خدمات به حساب شهرداري واريز نمايند. و در در صورتيكه فضاي باز مورد استفاده باشد 50% مبلغ محاسبه شده فضاي باز اخذ و وصول خواهد شد. همچنين فضاهايي كه مورد تاييد كارشناسان مربوطه فاقد فعاليت باشد بعنوان فضاي بهره براري  تلقي نمي شود /

  تعرفه(38-2): عوارض ابقاي اعياني ساختمان هائي كه بدون پروانه يا مازاد بر پروانه يا مخالف  مدلول پروانه احداث و از سوي كميسيون ماده صد قانون شهرداري ابقاء مي شوند علاوه بر جرايم تعيين شده از سوي كميسيون ماده صد مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض گذشته و روز (نسبت به كل بنا)مي باشند.

  تعرفه(39-2): بهاي خدمات حق آسفالت و لكه گيري و ترميم حفاري

  *فرم محاسبه هزينه نوار حفاري در سطح شهر چهاردانگه*

  ارقام به هزار ريال

  محل حفاري

  سطح معبر

  مرمت وخسارت نوار حفاري

  عدم استفاده از كاتر

  آسفالت نو

  طول

  عرض

  عمق

  قيمت پايه

  اعمال ضريب3

  10%حق نظارت

  جمع

  طول

  عرض

  عرض نوار+1متر

  قيمت پايه

  جمع

  طول حفاري+100متر

  عرض معبر

  قيمت پايه

  جمع

  بزرگراه يا بلوار

  آسفالت

   

   

   

  900

  *

  *

   

   

   

   

  900

   

   

   

  900

   

  خاكي زيرسازي شده

   

   

   

  700

  -

  *

   

   

   

   

  -

   

   

   

  -

   

   خاكي

   

   

   

  500

  -

  -

   

   

   

   

  -

   

   

   

  -

   

  سواره رو

  آسفالت

   

   

   

  600

  *

  *

   

   

   

   

  600

   

   

   

  600

   

  خاكي زيرسازي شده

   

   

   

  500

  -

  *

   

   

   

   

  -

   

   

   

  -

   

   خاكي

   

   

   

  350

  -

  -

   

   

   

   

  -

   

   

   

  -

   

  پياده رو

  آسفالت

   

   

   

  350

  *

  *

   

   

   

   

  350

   

   

   

  350

   

  خاكي زيرسازي شده

   

   

   

  300

  -

  *

   

   

   

   

  -

   

   

   

  -

   

   خاكي

   

   

   

  250

  -

  -

   

   

   

   

  -

   

   

   

  -

   

  خشكه چيني

   

   

   

  350

  *

  *

   

   

   

   

  350

   

   

   

  -

   

  موزائيك

   

   

   

  300

  *

  *

   

   

   

   

  300

   

   

   

  -

   

                                       
   

   

  مجموع قابل پرداخت (ريال)

   

   

   

  رديف

  عنوان

   

  تعداد

  قيمت به هزار ريال

  جمع

   

   

   

   

   

  1

  هزينه نصب تيربرق(هر پايه)

   

  12000

   

   

   

  2

  هزينه نصب كافو(هر عدد)

   

  15000

   

   

   

   

  3

  هزينه نصب ترانس(هر عدد)

   

  22000

   

   

   

   

   

   

  توضيحات

   

  1

  عرض معبر در سواره رو آسفالت نو=عرض سواره رو

  2

  عرض معبردر پياده رو آسفالت نو=عرض پياده رو

  3

  طول+100متر در صورتي كه بين دو تقاطع نباشد در غير اينصورت متراژ دو تقاطع محاسبه مي گردد

  4

  براي هر بار تمديد مجوز حفاري20% هزينه اخذ شده محاسبه و براي هر سال تاخير در پرداخت  30% افزايش هزينه محاسبه و منظور گرديده و يا در تهاترلحاظ خواهد شد.

  5

  در خصوص حفاري غير مجاز جهت نصب انشعابات به ازاء هر واحد احداثي با كاربري محتلف1% ارزش ملك برابر نظر كارشناسي محاسبه و به حساب  خاطي منظور ودر پرونده شهرسازي مالك نيز لحاظ مي گردد

   

   

  *   مساجد واماكن مذهبي و آموزشي از پرداخت عوارض اين ماده مستثني مي باشند

   

   

     تعرفه(40-2): بهره‌برداري ساليانه از معابر عمومی شهرداری ‌براي استفاده تأسيسات شهري

  رديف

  عنوان تعرفه عوارض

  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

  توضيحات

  1

  تعرفه بهره‌برداري ساليانه از معابر عمومی شهرداری ‌براي استفاده تأسيسات شهري

  P20 به ازای هر مترطول

  بند (1)‌: بهره‌برداری از فضا‌های زیرسطحی، سطحی و روسطحی (هوایی) اشغال شده توسط تأسیسات موجود در فضا‌های شهری اعم از محدوده و حريم شهر را با احتساب حریم‌‌های مربوط و به تفکیک هر یک از سازمان‌ها و شرکت‌های خدماتی-تأسیساتی (آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات، نفت و ساير تأسيسات مشابه) تحت عنوان بهره‌برداري از شوارع و معابر شهري به روش سالانه و بر مبنای یک دهم قیمت منطقه ای موضوع ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم برای تأسیسات زير سطحي و منصوبات هم سطح و هوایی دریافت نمایند.

  بند (2)‌: مسير تحت انتقال و احداث، هيچگونه حق‌مالكيتي براي شركت‌هاي حفار ايجاد نمي‌كند.

  بند (3):میانگین p

   

   

   

   

  تعرفه(41-2): درآمد حاصل از بازارهاي روز هفتگي و همچنين ميادين ميوه و تره بار

    

           ميزان درآمد از اين موضوع به موجب تصميمات كميسيون مناقصه شهرداري و با رعايت مقررات مناقصه مندرج در آئين نامه مالي شهرداريها تعيين ميگردد

   

   

   

   

   

   

   

  تعرفه(42-2): ‌عوارض ساليانه خودرو

   

          شهرداري ميتواند از كليه مالكان خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي، طبق بند (ب) ماده (43) قانون ماليات برارزش افزوده، عوارضي را بطور سالانه به نرخ يك ونيم در هزار قيمت فروش كارخانه(داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي (وارداتي ) براساس قيمتهاي مندرج در جداولي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد محاسبه و وصول نمايد .

  تعرفه(43-2): اجاره پاركينگ هاي شهرداري

  وروديه به ازاي هر دستگاه خودرو 10.000 ريال و به ازاي هر ساعت 1200 ريال

  تبصره: درصورت تخصيص پاركبان در خيابانهاي سطح شهرهزينه پارك خودروها از طريق مزايده اعمال خواهد شد .

  تعرفه(44-2): اجاره ماشين آلات شهرداري

           1-اجاره لودر در هشت ساعت كاري بصورت روزانه  000/500/5  ريال

         2- اجاره روزانه كمپرسي  000/500/4 ريال

         3- خاكبرداري و حمل هر متر مكعب 000/150 ريال  برروي زمين ( لودر و كاميون )

         4- خاكبرداري و حمل هر متر مكعب بر حسب متراژ در كاميون  000/90 ريال

         5- حفاري با باگت 120 سانتي متر هر متر طول  000/600  ريال

         6- حفاري با باگت 80 سانتي متر هر متر طول  000/300   ريال

         7-  گود برداري توسط بيل مكانيكي طبق رديف هاي 3 و4  فوق الذكر و افزايش 20% 

          8- به ازاي هر روز 8 ساعت كار كرد بيل مكانيكي مبلغ  000/500/5 ريال

          9- به ازاي هر ساعت كار جرثقيل مبلغ 000/700/1 ريال

        تبصره 1 : مبالغ فوق جهت استقاده بيل مكانيكي تا عمق 2 متر و لودر و كاميون تا عمق 5 متر مي باشد و براي اعماق بيشتر 30% به قيمت هاي فوق اضافه مي شود .

   

      تبصره 2 : حمل نخاله و انجام خاكبرداري در مواردي تأييد مي شود كه در كميته فني و يا واحد عمران تصويب و از صورت وضعيت پيمانكار كسر گردد .

   

     تبصره 3 : واحد عمران موظف است نسبت به تهيه آئين نامه و ضوابط و ابلاغ به اداره درآمد اقدام تا در زمان عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي جهت استفاده ماشبن آلات    اقدام گردد

   

  تعرفه(45-2):  عوارض نوسازی ساختمان هاي نيمه تمام

   

  در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداري صادر مي شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد ، مالك يا مالكين موظفند ظرف مدت مقرر در پروانه، ساختمان خود را تكميل و پايانكار اخذ نمايند در صورتي كه دو سال از آخرين مهلت مقرر در پروانه بگذرد و ساختمان به اتمام نرسد با به عبارتي پايانكار صادر نشود به ازاي هرسال تأخير در دريافت پايان كار مالكين موظف هستند مبلغي به مأخذ دو برابر ارزش منطقه اي بابت هر مترمربع بناي مندرج در پروانه ساختمان به شهرداري پرداخت نمايند.

                تبصره1: ابنيه نيمه تمام كه ازطرف مقامات قضايي توقيف مي شود درزمان توقيف مشمول اين تعرفه نمي شود.

            تبصره 2: براي ساختمان هايي كه در حين ساخت مرتكب تخلف ساختماني مي شوند و پرونده آنها در شرف رسيدگي تا صدور رأي قطعي توسط مراجع ذيصلاح مي باشد، تاريخ قطعيت رأي و ابلاغ آن به مالك مبناي محاسبه براي زمان مورد نظر جهت محاسبه عوارض ساختمان هاي نيمه تمام تلقي مي گردد.

  تعرفه(46-2):  بهاي ارائه خدمات به اتباع و مهاجرين خارجي

                   شهرداري مي تواند بابت هزينه خدمات شهري ارائه شده به اتباع و مهاجرين خارجي عوارضي به مأخذ ذيل به ازاي هر سال وصول نمايد :

   

   

   

  رديف

  تعداد خانوار

  عوارض متعلقه (ريال )

  1

  1 نفره و 2 نفره

  1.500.000

  2

  3 نفره و 4 نفره

  2.000.000

  3

  5 نفره و بالاتر

  2.500.000

   

                  

    تبصره1: شهرداری مجازاست 30% عوارض وصولی از این محل را براساس پیشنهاد اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری تهران هزینه نماید .

  تبصره 2:در صورتيكه تغيراتي از سوي اداره كل امور شهري و شوراها ابلاغ گردد قابل تغيير بوده و بر اساس آن دستورالعمل اجرا خواهد شد.

   

  تعرفه(47-2):  عوارض تغيير نقشه يا تغيير سازه    

             

          شهرداری مجاز است در هنگام تقاضای تغییر نقشه توسط مالک یا وکیل قانونی وی ، عوارض موضوع این  ماده را (علاوه بر عوارض نوسازی و بازدید ) به شرح ذیل وصول نماید .

  1. در صورتیکه تغیر نقشه بواسطه افزایش بنا و يا تغيير سازه از سازه مندرج در پروانه به سازه مرغوبتر حادث شود مي بايست مابه التفاوت عوارض پرداختي با تعرفه عوارض روز (نسبت به كل بنا در كاربري اعلامي) محاسبه و وصول شود.
  2. درصورتیکه تغییرنقشه بواسطه تغییرسازه غير از بند 1  حادث شود می بایست5% (علاوه بر عوارض نوسازی و بازدید) عوارض صدور پروانه سازه جدید ( طبق تعرفه روز ) محاسبه و وصول شود.

  تعرفه(48-2):  عوارض پيشروي طولي  

    در مواقعی که براساس ضوابط طرح جامع شهر چهاردانگه امکان صدور پروانه ساختمان یا متراژی بیشتر از سطح اشغال فراهم باشد ، برای مقدار پيشروي طولي مبلغی معادل 20% عوارض مازاد تراکم محاسبه و قابل وصول خواهد بود .

  تعرفه(49-2):  هزينه بهره برداری از  اماکن ورزشی شهرداری

    کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تیم های ورزشی متقاضی بهره برداری از اماکن ورزشی شهرداری چهاردانگه می بایست قبل از هر گونه عقد قرارداد ، مبالغ ذیل را که توسط واحد تربیت بدنی شهرداری محاسبه می گردد به حساب شهرداری واریز نمایند . هزینه بیمه ورزشکاران و هنرجویان بطور جداگانه محاسبه خواهد شد .     

       1- شهریه رشته های رزمی وکشتی     ماهانه   150.000 ریال

       2- شهریه کشتی نونهالان                   ماهانه   80.000 ریال

       3- شهریه بدنساز ی                          ماهانه  200.000 ریال

       4- شهریه ورزشهای توپی          برای هر جلسه 5/1 ساعتی                                                   ورزشکاران  بومی                           300.000

                                                                                                                                                        ورزشکاران غیربومی                    450.000

   

  تعرفه(50-2): واحد هاي صنفي مشاورين املاك و طلا فروشاني كه طبق قانون ارزش افزوده پرداخت مي نمايند ساليانه مبلغ 500.000 ريال براي مشاورين املاك و 1,000,000 ريال براي طلا فروشان به عنوان بهاء خدمات در وجه شهرداري پرداخت نمايند.

  تعرفه(51-2):در آمد حاصل از فروش جمع آوري زباله(بازيافت)

  ميزان درآمد از اين موضوع به موجب تصميمات كميسيون منقاصه شهرداري و با رعايت مقررات مناقصه مندرج در آيينه مالي شهرداري ها تعيين مي گردد.

  تعرفه(52-2):جريمه تخليه غير مجاز نخاله ساختماني در محدوده و حريم شهر :

  الف: وانت و نيسان 5,000,000 ريال

  ب: كاميون و كاميونت 10,000,000 ريال

  تعرفه(53-2):جرايم متعلقه از تاخير پرداخت عوارض مشمول مفاد تبصره 3 ماده 42 قانون ماليات و عوارض بر ارزش افزوده خواهد بود(به استثناي عوارض تعرفه صنفي،نوسازي و عوارض خودرو)

  براساس شاخص كل بهاء كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهر ايران 

  تعرفه(54-2): هزينه اجاره بهاء كيوسك هاي تنقلاتي

  وروديه اوليه براي تمامي متقاضيان استقرار دكه هاي مطبوعاتي3.000.000 ريال تعيين مي‌گردد و انعقاد قرارداد جهت نصب دكه درمكان مختلف سطح شهر با در نظرگرفتن تشخيص شهرداري امكان پذير است. ضمن اينكه دريافت وروديه فقط براي بار اول  قابل وصول مي باشد.

  1. بلوار آيت اله سعيدي روبروي شركت آژير ( نرسيده به شركت صافياد ) ماهيانه مبلغ  6,000,000 ريال
  2. بلوار آيت اله سعيدي نبش خيابان شهيد رحيمي ( شهرك صنعتي ) ماهيانه 9,000,000 ريال
  3. بلوار آيت اله سعيدي ورودي فارسيان ماهيانه 5.000.0.000ريال
  4. بلوار آيت اله سعيدي جنب اداره پست (كانكس ابارشي ) ماهيانه 5.000.000ريال
  5. بلوار آيت اله سعيدي جنب مجتمع پايتخت  6.000.000ريال
  6. خيابان شهرك صنعتي (جعفر آباد جنگل ) روبروي رستوران نوري (روبروي كوچه آلومينيوم كاران) ماهيانه 4.000.000ريال
  7. خيابان شهرك صنعتي امام زاده عباس (روبروي بانك ملت ) ماهيانه 6,000,000 ريال
  8. خيابان شهرك صنعتي (جعفر آباد جنگل ) روبروي مجتمع كاوه ماهيانه 3.000.000 ريال
  9. خيابان شهيد زارع كوچه الغدير جنب ميوه فروشي ( پارك شادي) ماهيانه 1.500.000ريال
  10. بلوار فارسيان جنب تامين اجتماعي ماهيانه 2.000.000ريال
  11. پشت كلانتري چهاردانگه بعد از ورودي خيابان شهيد مدرس ماهيانه.1.500.000ريال
  12. گلشهر بوستان شهداء گلشهر جنب ورودي پارك چهاربري ماهيانه 2.000.000ريال
  13. بلوار آيت اله سعيدي روبروي پمپ بنزين ماهيانه 3.000.000ريال
  14. بلوار آيت اله سعيدي نرسيده به شهرك شهيد مطهري (بين خيابان شهيد باهنر و شهرك شهيد مطهري ) ماهيانه 5.000.000ريال
  15. بلوار آيت اله سعيدي روبروي مبين كانتين ماهيانه 5.500.000ريال
  16. بلوار آيت اله سعيدي اول كمربندي آزادگان (روبروي فولاد آسيا ) ماهيانه 7.000.000ريال
  17. بلوار آيت اله سعيدي ورودي بلوار ايران خودرو ديزل ماهيانه 6.500.000ريال
  18. بلوار آيت اله سعيدي بعد از پمپ بنزين ماهيانه 7.000.000 ريال
  19. بلوار آيت اله سعيدي جنب شركت لوله و ماشين سازي ماهيانه 8.000.000ريال
  20. بلوار آيت اله سعيدي جنب ساختمان تنديس ماهيانه 4.000.000ريال
  21. بلوار آيت اله سعيدي جنب مصلي چهاردانگه ماهيانه 7.000.000ريال
  22. بلوار آيت اله سعيدي ورودي سه راه بوتان ماهيانه4.000.000ريال
  23. بلوار آيت اله سعيدي ورودي جديد شهرك صنعتي (خيابان ناصريه) ماهيانه 6.000.000ريال
  24. بلوار آيت اله سعيدي (جعفرآباد جنگل)پايين تر از تالار ايران زمين ماهيانه 5.000.000 ريال
  25. انتهاي خيابان شهيد محمدحسن سه راه امام زاده عباس روبروي سنگ فروشي گوهري ماهيانه 3.000.000 ريال

  تعرفه(55-2): هزينه اجاره بهاء كيوسك هاي مطبوعاتي

  وروديه اوليه براي تمامي متقاضيان استقرار دكه هاي مطبوعاتي3.000.000 ريال تعيين مي‌گردد و انعقاد قرارداد جهت نصب دكه درمكان مختلف سطح شهر پس ازموافقت اداره ارشاد اسلامي شهرستان اسلامشهر و با در نظرگرفتن تشخيص شهرداري امكان پذير است. ضمن اينكه دريافت وروديه فقط براي بار اول  قابل وصول مي باشد.

  1. بلوار آيت اله سعيدي روبروي شركت آژير ( نرسيده به شركت صافياد ) ماهيانه مبلغ 2.000.000ريال.
  2. بلوار آيت اله سعيدي نبش خيابان شهيد رحيمي ( شهرك صنعتي ) ماهيانه 2.000.000ريال
  3. بلوار آيت اله سعيدي ورودي فارسيان ماهيانه 1,000,000 ريال
  4. بلوار آيت اله سعيدي جنب اداره پست (صرفا مطبوعات و كتاب فروشي ) ماهيانه 2.000.000ريال
  5. بلوار آيت اله سعيدي بعد از بلوار فارسيان نرسيده به مجتمع افشين ماهيانه 2.000.000ريال
  6. خيابان شهرك صنعتي (جعفر آباد جنگل ) روبروي رستوران نوري (روبروي كوچه آلومينيوم كاران) ماهيانه 2.000.000ريال
  7. خيابان شهرك صنعتي امام زاده عباس (روبروي بانك ملت ) ماهيانه 2.000.000ريال
  8. خيابان شهرك صنعتي (جعفر آباد جنگل ) روبروي مجتمع كاوه ماهيانه 2.000.000 ريال
  9. خيابان شهيد زارع كوچه الغدير جنب ميوه فروشي ( پارك شادي) ماهيانه 500.000ريال
  10. بلوار فارسيان جنب تامين اجتماعي ماهيانه 1,000,000ريال
  11. پشت كلانتري چهاردانگه بعد از ورودي خيابان شهيد مدرس ماهيانه 1,000,000ريال
  12. گلشهر بوستان شهداء گلشهر جنب ورودي پارك چهاربري ماهيانه 1,000,000ريال
  13. بلوار آيت اله سعيدي روبروي پمپ بنزين ماهيانه 2.000.000ريال
  14. بلوار آيت اله سعيدي نرسيده به شهرك شهيد مطهري (بين خيابان شهيد باهنر و شهرك شهيد مطهري ) ماهيانه 2.000.000ريال
  15. بلوار آيت اله سعيدي روبروي مبين كانتين ماهيانه 2.000.000ريال
  16. بلوار آيت اله سعيدي اول كمربندي آزادگان (روبروي فولاد آسيا ) ماهيانه 2.000.000ريال
  17. بلوار آيت اله سعيدي ورودي بلوار ايران خودرو ديزل ماهيانه 2.000.000ريال
  18. بلوار آيت اله سعيدي بعد از پمپ بنزين ماهيانه 2.000.000ريال
  19. بلوار آيت اله سعيدي جنب شركت لوله و ماشين سازي ماهيانه 2.000.000ريال
  20. بلوار آيت اله سعيدي جنب ساختمان تنديس ماهيانه 2.000.000ريال
  21. بلوار آيت اله سعيدي جنب مصلي چهاردانگه ماهيانه 2.000.000ريال

  22-هزينه بهره برداري ماهيانه از گل و گلدان فروشي جنب پل شاطره 4.000.000 ريال

  -23بلوار آيت اله سعيدي ورودي سه راه بوتان ماهيانه2.000.000ريال

  1. بلوار آيت اله سعيدي ورودي جديد شهرك صنعتي (خيابان ناصريه) ماهيانه   2.000.000ريال

  25 -بلوار آيت اله سعيدي (جعفرآباد جنگل)پايينتر از تالار ايران زمين ماهيانه             2.000.000ريال

  1. انتهاي خيابان شهيد محمدحسن سه راه امام زاده عباس روبروي سنگ فروشي گوهري ماهيانه    2.000.000ريال

  تعرفه(56-2): هزينه بهاء خدمات اداري:

  -صدور انواع گواهي                                                              80000 ريال

  -صدور فيش عوارض خودرو                                                 20000 ريال

  -صدور فيش عوارض هاي ساختماني و صنفي و نوسازي           20,000 ريال

  تعرفه(57-2): عوارض تعيين كاربري :

  الف-عوارض تعيين كاربري اراضي فاقد كاربري به مسـكوني

  تعيين كاربري براي اراضي فاقد كاربري مسكوني

  عوارض دريافتي از يك متر مربع

  عوارض تعيين كاربري

  يك متر مازاد تراكم مسكوني به نرخ پايه

   

  ارزش يك متر مربع تعيين كاربري =   A  

    تبصره  : اراضي فاقد كاربري اراضي هستند كه كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري و باغات با تغيير كاربري آنها حسب مورد موافقت نموده است.

  ب: عوارض كاربري اراضي فاقد كاربري به صنعتي و اداري به استثناي بند الف و ج

  تعيين كاربري براي اراضي فاقد كاربري به صنعتي و اداري

  عوارض دريافتي از يك متر مربع

     عوارض تعيين كاربري

  يك متر مازاد تراكم صنعتي و اداري به نرخ پايه

   

  ج: عوارض كاربري اراضي فاقد كاربري به تجاري

  تعيين كاربري براي اراضي فاقد كاربري به تجاري  

  عوارض دريافتي از يك متر مربع

  عوارض تعيين كاربري

  يك متر مازاد تراكم تجاري به نرخ پايه

   

  « آئين نامه تسهيلات صدور پروانه ساختمانی  »

  جهت ارج نهادن به فرهنگ ايثار و شهادت ، شهرداري مجاز است نسبت به ارائه تخفيف به خانواده محترم شهدا ، جانبازان ، آزادگان که متقاضی صدور پروانه ساختمانی می باشد ، برابر جدول ذیل ، اقدام نمايد.

  رديف

  شرح

  درصد تخفيف

  1

  بستگان درجه يك شهدا ومفقودين (پدر، مادر، همسر و فرزند)

  تراکم مجاز مسكوني تا يكصد و بيست متر مربع و تجاري تا بيست متر مربع  بنا 100% رايگان

  2

  جانبازان بالاي 25% جانبازي

  تراکم مجاز مسكوني تا يكصد و بيست متر مربع و تجاري تا بيست متر مربع  بنا 100% رايگان

  3

  آزادگان

  تراکم مجاز مسكوني تا يكصد و بيست متر مربع و تجاري تا بيست متر مربع  بنا 100% رايگان

   

   

  تبصره 1 : كليه تخفيفات تصويبي تنها يك بار (تا يكصد متر بناي مجاز) براي هريك از موارد مذكور قابل اجرا مي باشد.

  تبصره2 : مشموليت تنها با ارائه تائيديه از مراجع ذيصلاح يا ارگان و سازمان مربوطه امكانپذير خواهد بود.

  تبصره3 : احراز مالكيت به وسيله اسناد مثبته به نام متقاضي الزامي مي باشد.

  تبصره 4 : شهرداري ملزم مي باشد ترتيبي اتخاذ نمايد كه سوابق افراد در بايگاني بصورت مشخص ثبت گردد.

  تبصره 5: معلولان جسمي تحت پوشش سازمان بهزيستي و مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) مشمول مقررات قانون جامع حمايت از معلولان ميباشند.

  تبصره6 :  تخفيفات اعمالي فقط مربوط به آيتم هاي صدور پروانه ساخت در حد مجاز (به جز هزينه تفكيك و خريد تراكم  مازاد)مي باشد .

  تبصره 7 :  مهندسين طراح و ناظر در صورت ارائه تخفيفات طبق جدول فوق مي توانند از تسهيلات ارائه شده شهرداري بصورت افزايش حد نصاب از تعداد برگه هاي مجاز استفاده نمايند.


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0